Årsstämman flyttas till en senare tidpunkt

I rådande läge är det inte möjligt att genomföra någon årsstämma. Vi har därför ställt in den aviserade stämman på obestämd tid. Styrelsen och övriga funktionärer kvarstår tills vidare. Så snart omständigheterna så tillåter, med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens bedömningar, återkommer styrelsen med en kallelse.

VÅRSTÄDNINGEN

Vi genomför därför inte heller i vår någon gemensam städdag, i form av samling, transport eller fika. För att ändå hålla samfällighetens gemen-samma ytor i fint skick blir det därför denna gång vars och ens ansvar att vid valfri, lämplig tidpunkt att genomföra en individuell insats.

Skötselområdena i kv Getväppingen framgår av fliken
”Fastighetsägare”/ ”Gemensamma skötselområden”. Vissa fastighetsägare har på ett föredömligt sätt redan genomfört städning på ett antal av våra gemensamma ytor! 😊

Säckar finns i kvartersförrådet. Sådant som ska transporteras till Lövsta återvinningscentral kan läggas upp vid gaveln vid sidan av spolplattorna. Styrelsen kommer sedan att sörja för att transporten till Lövsta genomförs vid en tidpunkt när så blir lämpligt. Grenar, löv, kvistar och liknande avfall sorteras alltid i säckar för sig.

Observera att endast sådant avfall som kommer från de gemensamma parkområdena nu får lämnas för samfällighetens borttransport. Var och en får själv ordna borttransport av det avfall som kommer från den egna tomten.

Årsstämman har blivit framflyttad

På grund av det rådande hälsoläget – med risk för smittspridning och utsatt hälsoläge för äldre och övriga infektionskänsliga – tvingas vi tyvärr ställa in den aviserade årsstämman nu på torsdag den 19 mars. Enligt föreningens stadgar skall årsstämman genomföras under mars eller april månad. Vi hoppas därför att läget klarnar så pass att det blir möjligt att genomföra den nu framflyttade stämman inom den tidsramen.

Tidpunkten för årsstämman har därför flyttats till torsdagen den 23 april kl 19.00. Plats: Björnbodaskolans matsal. De handlingar som tidigare delats ut vilka även finns att ladda ner här gäller fortfarande.

Vårstädningen genomförs lördagen den 25 april med samling kl. 09.00.

Den fortsatta utvecklingen får visa om det blir möjligt att genomföra ovanstående planerade aktiviteter vid de ovan angivna tidpunkterna. Men om inte något annat meddelas dessförinnan ligger de alltså fast.

Dags att byta takpappen på garagen i kvarteret Getväpplingen.

Taktäckningen på våra båda garagelängor i kvarteret Getväpplingen slutfördes den
17 maj 1973 av AB Trebolit ed 15 års garanti. Taken uppnår nu en ålder av 47 år och det är dags att lägga på ny takpapp. Styrelsen har därför – efter att ha infordrat ett antal anbud – uppdragit till AB Northpower Takentreprenader, Stenhamra, att utföra en ny beläggning av garagetaken i vår. Arbetet genomförs under den andra halvan av maj och kommer att pågå under en till två veckor. Bilar inte bör stå i garaget under arbetstid (07:00 – 18:00) de dagar då arbetet sker eftersom det finns risk för att damm, spån och eventuellt andra lösa föremål faller ner på fordonen. Kostnaderna för detta inryms inom vår ordinarie budgetram.

Stulna fordon
Liksom i januari har det nyligen hänt att stulna, falskskyltade fordon ställts upp på vår parkeringsplats, nedre parkeringen i kv Getväpplingen. Denna gång var polisen på plats och plockade bort de stulna skyltarna och bilen har tagits i förvar. Den nya skyltningen, ”Privat parkering” underlättar omedelbara ingripanden vid dessa händelser.

Årsstämma

Årsstämma den 19 mars

Ett tidigt vårtecken är samfällighetens årsstämma. Den äger rum torsdagen den 19 mars kl. 19.00 – 21.00 i Björnbodaskolans matsal. Förutom de punkter som alltid ska finnas vid en årsstämma får vi en praktisk genomgång av samfällighetens gemensamma varnings- och larmsystem Coyards av Anders Hellqvist. Vi får också en inblick om vad som hänt med exploateringsplanerna för Björnmossevägen, samt frågan om gemensam återvinning av matavfall.

Årsstämmohandlingarna finns att ladda ner här.

Privat parkering

Inom kort kommer tilläggsskyltar med texten ”Privat parkering” sättas upp vid de båda parkeringsplatserna i kvarteret Getväpplingen.  Detta för att förhindra att utomstående – som hittills – kan parkera sina bilar en hel vecka här utan att något händer från parkeringsbolagets sida.
Vi räknar med att på så sätt kunna snabba upp processen med olovliga långvariga fordonsuppställningar som emellanåt har uppstått.

Peter Svensson

Vår kassör Peter flyttar under våren från Blåarvsgränd och Kälvesta efter 36 år. Han kommer därför att lämna styrelsen vid årsstämman, vilket vi alla i styrelsen är ledsna för. Peter har gjort ett strålande jobb som kassör samt med ackuratess rett ut olika svåra frågor som kommit upp. Dessutom har vi haft väldigt trevligt tillsammans. Vid styrelsesammanträdet i februari firades han med tårta. Rekryteringen av en ny kassör pågår. Vi önskar Peter all lycka framöver.