Stämmor och styrelsemöten

Ordinarie föreningsstämma – årsstämma – ska äga rum under mars – april varje år på den tid och plats som styrelsen bestämmer.

Inför stämman ska förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat för kommande verksamhetsår finnas tillgänglig. Motioner till årsstämman skall lämnas senast under januari månad. Förutom de ordinarie årsmötena kan även extra stämmor hållas om det finns speciella orsaker.
Nedan finns länk för nedladdning av protokollet från den senaste årsstämman

Årsstämmohandlingar inför 2024 års stämma

Årsstämmoprotokoll 2023

Årsstämmohandlingar inför 2023 års stämma

Årsstämmoprotokoll 2022

Årsstämmohandlingar inför 2022 års stämma

Årsstämmoprotokoll 2021

Årsstämmohandlingar inför 2021 års stämma

Årsstämmoprotokoll 2020

Årsstämmohandlingar inför 2020 års stämma

Årsstämmoprotokoll 2019

Styrelsen har ansvaret för förvaltningen av föreningens löpande verksamhet i form av drift, underhåll, räkenskaper och förteckning över fastighetsägare.
Styrelsemöten sker normalt vid åtta tillfällen per vilka framgår av hemsidan. Däremellan sker löpande kontakter mellan styrelsens medlemmar i driftsfrågor och andra aktuella frågor.