Sommarbrev

För exakt 50 år sedan pågick inflyttningen i samfälligheten, under perioden april-juni år 1973.  För att uppmärksamma detta har i dagarna en Bohuslind planterats på gräsytan alldeles vid infarten till Renfanegränd.

Nästa år fyller samfällighetsföreningen 50 år, vilket vi återkommer till.  Att vi i dag kan njuta av växtligheten i vårt område i form av parksyren, brudspirea, rosenhagtorn och annan växtlighet i skiftande färger är ett resultat av den genomarbetade parkplanering som utfördes för vårt område i början av 1970-talet. Med ganska små medel kan vi gemensamt hjälpas åt att vidmakthålla vårt bostadsområdes fägring och ändamålsenlighet.

Skötsel av gemensamma områden

Under sommaren sköter vi gemensamma områden, framför allt gräsytor och lekplatser.

Gräsmattor
inbegriper klippning samt skötsel av buskar och annan vegetation. Var varsam om våra gräsklippare de mår inte bra av att köras i starka lutningar. Kolla oljan, men överfyll absolut inte, se markering på stickan. Givetvis görs maskinen alltid ren efter användandet.

Samfällighetens lekplatser förtjänar kärlek och omsorg. De ska hållas efter och krattas för att motverka bl.a. risk för fallskador, ogräs m.m. lekredskapen torkas av. Kontrollera gärna lekredskapens funktion. En nyttig övning för barnen är att träna dem i att städa och göra fint.

Häckar vid tomtgränsen. Se till att våra häckar inte brer ut sig så att de tar en stor del av trottoarer och vägar i anspråk så att det blir svårt att ta sig fram eller att de skymmer sikten, något som ökar risken för olyckor.   

Skötselscheman:
Jordrevan: Skötselschema upprättas för var och en av de tre gränderna i kvarteret Jordrevan

Getväpplingen: En förteckning över hur skötselområdena är fördelade mellan de boende i kvarteret framgår av ett anslag vid trappen intill övre garagelängan. Det hindrar inte att man rycker in och gör ett extra handtag där man ser att det behövs. Framgång föder framgång.

Grannsamverkan

Att drabbas av inbrott innebär för de allra flesta en mycket smärtsam upplevelse. Genom vaksamhet och samverkan kan vi motverka och förhindra sådana händelser i våra kvarter. Ofta följer inbrott efter rekognoseringar. I något fall verkar det vara ett rent beställningsjobb. Håll din granne under-rättad när du reser bort! Att jobba förebyggande mot brott är A och O.

  • Vaksamhet. När man ser okända personer i området kan man vänligt fråga dem om det är någon speciell person de söker och om man kan hjälpa till.
  • Vid frånvaro. Meddela dina grannar, låt inte bostaden se tom och övergiven ut, ordna så att lampor tänds och släcks och se till att brevlådan töms. Skylta inte oreflekterat på sociala media att och hur länge du blir borta.
  • Värdesaker placeras på ett säkert ställe, dokumentera och märk familjens värdefulla egendom.

Sommaren är ofta tid för reparationer och renoveringar. Låt inga stegar stå obevakade. Det är att bjuda in oönskade personer. Det är tillfället som gör tjuven. Så fort en stege inte används bör de låsas fast eller ställas in i förrådet. Om du lånar någon av samfällighetens stegar, notera lånet i förrådet och lämna tillbaks den så fort det är möjligt.

Kolla på hemsidan www.jordvapplingen.se hur du ansluter till vårt gemensamma varningssystem Coyards, om du inte redan är ansluten.

Exploateringsplanerna för stadsdelen – en betydligt ljusare bild för vårt område.

Från slutet av 2017 hade vi en jobbig tid här när stadens planer presenterades på att omvandla vår omgivning, Björnmossevägen, till ”urbant stråk” som det så vackert hette. En stadsgata med sexvåningskaserner alldeles intill våra tomter, avverkning av all naturlig vegetation, ett slopande av gångvägar och trafikseparering till förmån för ”samlad trafikföring” och hänvisning av gångtrafik på smala trottoarer längs byggnaderna, en uppgrävning och flytt av hela vägen i sidled, en insprängning av fordonsgarage i berget intill våra fastigheter. Vad hade blivit kvar efter allt detta? Det hela framgår av en flik på vår hemsida.

Kampen mot denna omvandling av vår stadsdel, där mer än tusen boende samt föreningen på enhälligt uppdrag av medlemmarna engagerade sig tycks ha gett effekt. Vi har också haft visst ”flyt” eftersom ett antal andra omständigheter – som gjort hela projektet lägre prioriterat och mindre ge-nomförbart – har ”gått vår väg”.

Samtidigt framkommer nu uppgifter att de vansinniga idéerna lagts på is att förlägga en av Sveriges största grundskolor på nuv. Björnbodaskolans tomt. En F-9 skola med 1 200 elever, därtill förskolor och en idrottshall. På bilderna som redovisas för detta bombastiska projekt har man dock bara sett 12 av eleverna på skolgården trots att skolklockan visar på strax före kl. 08.00 på morgonen.

I stället inriktas planeringen efter vad som nu framgår på en mer modest F-6 enhet, där högstadiet förläggs till Vinsta Västra. Hundratals berörda här har redan från början argumenterat för detta men allt för länge för döva öron. Åren har gått och även inom Stockholms stad tycks från sina låsta posi-tioner sakta den insikten etablerat sig när verkligheten smugit sig på. Samtidigt har ju den hittills-varande skolbyggnaden insjuknat alltmer i mögel efter decennier av förfall vilket skapat förvåning hos de ansvariga, dock inte hos de av oss berörda som bor här. Inte något särskilt imponerande skolhuvudmannaskap från Stockholms stads sida utifrån decennier av misskötsel och en tanklös skolplanering.

Vi kan därför nu glädja oss över att vårt bostadsområde för närvarande känns mindre hotat av de tidigare så brutala omvandlingsplanerna och att vi på sikt dessutom kan se framför oss en skola av mer rimligt format i förhållande till sin omgivning och hur stadsdelens struktur en gång var tänkt.

Skön sommar!

Styrelsen