Årsstämman 2024

Årsstämman – den femtionde i ordningen – genomfördes den 7 mars, denna gång i Sörgårdsskolans matsal. Det var – med undantag för år 1975 då man höll hus i Spånga folkets hus, den första gången som inte stämman hölls i Björnbodaskolans matsal. Denna har nu blivit permanent stängd.

Ekonomin

Den viktigaste frågan som behandlades var ekonomin och behovet av att anpassa må-nadsavgifterna till de omfattande taxehöjningar som staden beslutat om, först 2023 och sedan med lika stora höjningar även 2024. Det innebär att avgiften fr. o. m. den inbetal-ning som sker i mars 2024 ska vara 3 500 kr/mån för kv. Getväpplingen och 3 600 kr/mån för kv. Jordrevan.

Laddmöjlighet i garagen, fastighetsägare i kv. Getväpplingen

En annan fråga som avhandlades var möjligheten för styrelsen att få ordna tillgång till laddning av elbilar och elhybrider i de gemensamma garagen i kv. Getväpplingen.

Styrelsen bemyndigades av stämman att träffa avtal med ett sådant företag som kan svara för installation, laddning och debitering till de fastighetsägare som önskar få laddningsmöjlighet vid sin garageplats.

Det går till på följande sätt. Samfällighetsföreningen skriver ett upplåtelseavtal med ett företag som svarar upp mot de krav som föreningen ställt.

Sedan kan den fastighetsägare som önskar få laddningsutrustning till sin garageplats ett hyrkundsavtal med laddföretaget. Det finnas därmed möjlighet för den boende att snabbt få tillgång till laddning och på motsvarande sätt möjlighet att säga upp avtalet utan längre dröjsmål t.ex. vid avflyttning eller annat skäl. Alla ekonomiska transaktioner sker mellan den fastighetsägare som träffat ett avtal och företaget. Inga kostnader eller pålagor kommer därmed att påverka samfällighetsföreningens ekonomi.

Styrelsen kommer inom kort att lämna ut en enkät om intresset för att få till stånd laddmöjlighet. Enkätsvaren är inte på något sätt bindande, utan utgör riktmärke för fortsatt planering.

Hjärtstartare

Hjärtstartare kommer att installeras i samfälligheten under våren, en i vardera kvarteret. Hjärtstopp är en plötslig och allvarlig medicinsk händelse som kan inträffa av olika anledningar t.ex. hjärtinfarkt.  Får man igång hjärtfunktionen redan efter en minut är chansen till överlevnad hela 90 procent, men dröjer det nio minuter är sannolikheten för överlevnad endast tio procent. En genomgång av utrustningen är planerad till städdagen.

Fastighetsnära  förpackningsåtervinning från år 2027

Från och med 2024 har producenternas förpackningsinsamling – FTI – avvecklats och kommu-nerna övertagit ansvaret för förpackningsinsamling av plast, papper, glas och metall, i vårt fall genom Stockholms Vatten och Avfall.

Förändringen är ett steg mot en så kallad fastighetsnära insamling av förpackningsavfall  som ska vara infört den 1 januari 2027. Det innebär troligtvis att samfällighetsföreningen redan under 2026 måste ordna en anläggning som möjliggör sopsortering av plast, papper, glas och metall.
Detta kommer att ställa krav på investeringar av samfällighetsföreningen och den får också i och med detta svara för hämtningskostnaderna. Styrelsen inlett en planering för detta.

Vårstädning

Våren är på gång och det innebär att vi alla träffas för gemensam städning lördagen den 20 april kl. 09.00.