Vårstädning lördagen den 20 april kl 09.00

Getväpplingen, samling vid övre garagagelängan. Jordrevan, samling vid vändplanen för respektive gränd. Sedvanlig vårstädning av gemensamma ytor inför sommarhalvåret. Alla deltar.
Lekparker och gräsytor ska fräschas upp: krattning och sopning. Häckar ansas. Nedblåsta grenar ska delas upp och packas i container. Var och en använder sina egna ögon och ser vad som behöver göras.
Container är rekvirerad och kommer att stå på vanliga stället; Getväpplingens vid spolplattorna och Jordrevans vid den mellersta grändens vändplan. Allt avfall måste givetvis packas ihop ordentligt. Inga trädkronor i containern i år heller med andra ord. Allt kan läggas där utom miljöfarligt avfall och elmateriel.
Kl 11.15 serveras det korv och dricka för alla sugna vuxna och barn.
Efter kl.12.00 finns det möjlighet att fylla på trädgårdsavfall från den egna tomten under förutsättning att det är ordentligt packat och att det fortfarande finns utrymme kvar i containern.
Väl mött!

Årsstämman 2024

Årsstämman – den femtionde i ordningen – genomfördes den 7 mars, denna gång i Sörgårdsskolans matsal. Det var – med undantag för år 1975 då man höll hus i Spånga folkets hus, den första gången som inte stämman hölls i Björnbodaskolans matsal. Denna har nu blivit permanent stängd.

Ekonomin

Den viktigaste frågan som behandlades var ekonomin och behovet av att anpassa må-nadsavgifterna till de omfattande taxehöjningar som staden beslutat om, först 2023 och sedan med lika stora höjningar även 2024. Det innebär att avgiften fr. o. m. den inbetal-ning som sker i mars 2024 ska vara 3 500 kr/mån för kv. Getväpplingen och 3 600 kr/mån för kv. Jordrevan.

Laddmöjlighet i garagen, fastighetsägare i kv. Getväpplingen

En annan fråga som avhandlades var möjligheten för styrelsen att få ordna tillgång till laddning av elbilar och elhybrider i de gemensamma garagen i kv. Getväpplingen.

Styrelsen bemyndigades av stämman att träffa avtal med ett sådant företag som kan svara för installation, laddning och debitering till de fastighetsägare som önskar få laddningsmöjlighet vid sin garageplats.

Det går till på följande sätt. Samfällighetsföreningen skriver ett upplåtelseavtal med ett företag som svarar upp mot de krav som föreningen ställt.

Sedan kan den fastighetsägare som önskar få laddningsutrustning till sin garageplats ett hyrkundsavtal med laddföretaget. Det finnas därmed möjlighet för den boende att snabbt få tillgång till laddning och på motsvarande sätt möjlighet att säga upp avtalet utan längre dröjsmål t.ex. vid avflyttning eller annat skäl. Alla ekonomiska transaktioner sker mellan den fastighetsägare som träffat ett avtal och företaget. Inga kostnader eller pålagor kommer därmed att påverka samfällighetsföreningens ekonomi.

Styrelsen kommer inom kort att lämna ut en enkät om intresset för att få till stånd laddmöjlighet. Enkätsvaren är inte på något sätt bindande, utan utgör riktmärke för fortsatt planering.

Hjärtstartare

Hjärtstartare kommer att installeras i samfälligheten under våren, en i vardera kvarteret. Hjärtstopp är en plötslig och allvarlig medicinsk händelse som kan inträffa av olika anledningar t.ex. hjärtinfarkt.  Får man igång hjärtfunktionen redan efter en minut är chansen till överlevnad hela 90 procent, men dröjer det nio minuter är sannolikheten för överlevnad endast tio procent. En genomgång av utrustningen är planerad till städdagen.

Fastighetsnära  förpackningsåtervinning från år 2027

Från och med 2024 har producenternas förpackningsinsamling – FTI – avvecklats och kommu-nerna övertagit ansvaret för förpackningsinsamling av plast, papper, glas och metall, i vårt fall genom Stockholms Vatten och Avfall.

Förändringen är ett steg mot en så kallad fastighetsnära insamling av förpackningsavfall  som ska vara infört den 1 januari 2027. Det innebär troligtvis att samfällighetsföreningen redan under 2026 måste ordna en anläggning som möjliggör sopsortering av plast, papper, glas och metall.
Detta kommer att ställa krav på investeringar av samfällighetsföreningen och den får också i och med detta svara för hämtningskostnaderna. Styrelsen inlett en planering för detta.

Vårstädning

Våren är på gång och det innebär att vi alla träffas för gemensam städning lördagen den 20 april kl. 09.00.

Årsstämma 2024

Styrelsen kallar till årsstämma torsdagen den 7 mars 2024 kl 19.00.

Obs att den i år äger rum i Sörgårdsskolan. Årsstämmohandlingar har 
delats ut till alla hushåll. Finns även att ladda ner här.

EU-förbud att slänga matrester bland övriga sopor från 2024

Från och med 1 januari 2024 blir det förbjudet att slänga matrester i det övriga hushållsskräpet, enligt EU:s avfallsdirektiv. Redan för drygt ett år sedan, hösten 2022, kom våra kassuner för matavfall på plats, en för varje kvarter, Jordrevan resp. Getväpplingen. Dessa skulle ju finnas på plats senast den 1 januari 2023 enligt bestämmelser från Stockholms stad.

Från och med den 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter enligt gemensamma regler för hela EU. De nya bestämmelserna om bioavfall ersätter tidigare regler gällande insamling av matavfall. De nya bestämmelserna är alltså kopplade till införandet av avfallsdirektivets (2008/98/EG) artikel 22 om bioavfall och innebär att EU:s medlemsstater ska säkerställa att bioavfall antingen separeras och materialåtervinns vid källan, eller samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall. 

matrester

Det blir därmed alldeles nödvändigt att matavfall inte förekommer i de övriga soporna här hos oss, utan läggs i särskild påse och hamnar i kassunen för matavfall. Annars kan samfälligheten drabbas av felsorteringsavgifter. Påsar tillhandahålls av Christoffer Stenbeck (G) och Anders Klintevall (J).

Till matavfall räknas både råa och tillagade matrester av exempelvis: Kött, ost, pasta, ris, potatis, grönsaker, inklusive skal och kärnor, rotfrukter, inklusive skal och kärnor, frukt, inklusive skal och kärnor, bröd, kex och kakor, fisk och skaldjur, inklusive skal och ben, äggskal, te och kaffe. Det går också fint att lägga viss mängd använt hushållspapper bland matavfallet. Detta bidrar till att fukt torkar ut i papperspåsen.

Om matavfallspåsen läcker, ta i anspråk ytterligare en papperspåse. Använd aldrig plast. Då förstörs processen där matavfallet görs om till biogödsel och biogas. Något som inte ska hamna i matåtervinningspåsen är tuggummi, snus och tobaksfimpar samt aska.

Närmare information: www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/

Sommarbrev

För exakt 50 år sedan pågick inflyttningen i samfälligheten, under perioden april-juni år 1973.  För att uppmärksamma detta har i dagarna en Bohuslind planterats på gräsytan alldeles vid infarten till Renfanegränd.

Nästa år fyller samfällighetsföreningen 50 år, vilket vi återkommer till.  Att vi i dag kan njuta av växtligheten i vårt område i form av parksyren, brudspirea, rosenhagtorn och annan växtlighet i skiftande färger är ett resultat av den genomarbetade parkplanering som utfördes för vårt område i början av 1970-talet. Med ganska små medel kan vi gemensamt hjälpas åt att vidmakthålla vårt bostadsområdes fägring och ändamålsenlighet.

Skötsel av gemensamma områden

Under sommaren sköter vi gemensamma områden, framför allt gräsytor och lekplatser.

Gräsmattor
inbegriper klippning samt skötsel av buskar och annan vegetation. Var varsam om våra gräsklippare de mår inte bra av att köras i starka lutningar. Kolla oljan, men överfyll absolut inte, se markering på stickan. Givetvis görs maskinen alltid ren efter användandet.

Samfällighetens lekplatser förtjänar kärlek och omsorg. De ska hållas efter och krattas för att motverka bl.a. risk för fallskador, ogräs m.m. lekredskapen torkas av. Kontrollera gärna lekredskapens funktion. En nyttig övning för barnen är att träna dem i att städa och göra fint.

Häckar vid tomtgränsen. Se till att våra häckar inte brer ut sig så att de tar en stor del av trottoarer och vägar i anspråk så att det blir svårt att ta sig fram eller att de skymmer sikten, något som ökar risken för olyckor.   

Skötselscheman:
Jordrevan: Skötselschema upprättas för var och en av de tre gränderna i kvarteret Jordrevan

Getväpplingen: En förteckning över hur skötselområdena är fördelade mellan de boende i kvarteret framgår av ett anslag vid trappen intill övre garagelängan. Det hindrar inte att man rycker in och gör ett extra handtag där man ser att det behövs. Framgång föder framgång.

Grannsamverkan

Att drabbas av inbrott innebär för de allra flesta en mycket smärtsam upplevelse. Genom vaksamhet och samverkan kan vi motverka och förhindra sådana händelser i våra kvarter. Ofta följer inbrott efter rekognoseringar. I något fall verkar det vara ett rent beställningsjobb. Håll din granne under-rättad när du reser bort! Att jobba förebyggande mot brott är A och O.

  • Vaksamhet. När man ser okända personer i området kan man vänligt fråga dem om det är någon speciell person de söker och om man kan hjälpa till.
  • Vid frånvaro. Meddela dina grannar, låt inte bostaden se tom och övergiven ut, ordna så att lampor tänds och släcks och se till att brevlådan töms. Skylta inte oreflekterat på sociala media att och hur länge du blir borta.
  • Värdesaker placeras på ett säkert ställe, dokumentera och märk familjens värdefulla egendom.

Sommaren är ofta tid för reparationer och renoveringar. Låt inga stegar stå obevakade. Det är att bjuda in oönskade personer. Det är tillfället som gör tjuven. Så fort en stege inte används bör de låsas fast eller ställas in i förrådet. Om du lånar någon av samfällighetens stegar, notera lånet i förrådet och lämna tillbaks den så fort det är möjligt.

Kolla på hemsidan www.jordvapplingen.se hur du ansluter till vårt gemensamma varningssystem Coyards, om du inte redan är ansluten.

Exploateringsplanerna för stadsdelen – en betydligt ljusare bild för vårt område.

Från slutet av 2017 hade vi en jobbig tid här när stadens planer presenterades på att omvandla vår omgivning, Björnmossevägen, till ”urbant stråk” som det så vackert hette. En stadsgata med sexvåningskaserner alldeles intill våra tomter, avverkning av all naturlig vegetation, ett slopande av gångvägar och trafikseparering till förmån för ”samlad trafikföring” och hänvisning av gångtrafik på smala trottoarer längs byggnaderna, en uppgrävning och flytt av hela vägen i sidled, en insprängning av fordonsgarage i berget intill våra fastigheter. Vad hade blivit kvar efter allt detta? Det hela framgår av en flik på vår hemsida.

Kampen mot denna omvandling av vår stadsdel, där mer än tusen boende samt föreningen på enhälligt uppdrag av medlemmarna engagerade sig tycks ha gett effekt. Vi har också haft visst ”flyt” eftersom ett antal andra omständigheter – som gjort hela projektet lägre prioriterat och mindre ge-nomförbart – har ”gått vår väg”.

Samtidigt framkommer nu uppgifter att de vansinniga idéerna lagts på is att förlägga en av Sveriges största grundskolor på nuv. Björnbodaskolans tomt. En F-9 skola med 1 200 elever, därtill förskolor och en idrottshall. På bilderna som redovisas för detta bombastiska projekt har man dock bara sett 12 av eleverna på skolgården trots att skolklockan visar på strax före kl. 08.00 på morgonen.

I stället inriktas planeringen efter vad som nu framgår på en mer modest F-6 enhet, där högstadiet förläggs till Vinsta Västra. Hundratals berörda här har redan från början argumenterat för detta men allt för länge för döva öron. Åren har gått och även inom Stockholms stad tycks från sina låsta posi-tioner sakta den insikten etablerat sig när verkligheten smugit sig på. Samtidigt har ju den hittills-varande skolbyggnaden insjuknat alltmer i mögel efter decennier av förfall vilket skapat förvåning hos de ansvariga, dock inte hos de av oss berörda som bor här. Inte något särskilt imponerande skolhuvudmannaskap från Stockholms stads sida utifrån decennier av misskötsel och en tanklös skolplanering.

Vi kan därför nu glädja oss över att vårt bostadsområde för närvarande känns mindre hotat av de tidigare så brutala omvandlingsplanerna och att vi på sikt dessutom kan se framför oss en skola av mer rimligt format i förhållande till sin omgivning och hur stadsdelens struktur en gång var tänkt.

Skön sommar!

Styrelsen