Inspektion av krypgrunder under fastigheterna

Den 25-27 november sker inspektion av krypgrunderna under våra fastigheter. Inspektionen sker för att förebygga läckage på värmerör och vattenrör samt ledningar för spillvatten och dagvatten samt att kontrollera eventuella förekomster av fukt.

Vid anmärkningar dokumenteras, fotograferas skadan och vi får åtgärdsförslag presenterade. Skador på gemensamma rör, ledningar och kablar m.m. åtgärdas av samfälligheten. Skador som avser en enskild fastighet åtgärdas och bekostas av respektive fastighetsägare.

Inspektionen genomförs av föreningens VVS-entreprenör Rörmannen i Bromma AB.
Se vidare http://jordvapplingen.se/3-fastigheter-och-boende/kontroll-av-krypgrunder/

Reparationsinsatser på undercentralen.

Läckage har uppstått i kanten på taket till undercentralen för värme och vatten. I undercentralens övre valv, vilket ligger i markplanet finns det dels en lucka där man kommer ner i och upp ur kasunen. Men det finns också ett bredare lock som är möjligt att öppna om man skulle behöva montera eller byta ut en mer skrymmande utrustning än vad som ryms att ta upp eller ner genom den öppningsbara luckan. Det är i kanterna till detta lock som läckage nu uppstått.

Styrelsen har anlitat Patrik Nahlbom, NBH AB, att genomföra tätning. Det innebär urschaktning av markytan, ett 60 cm jordlager som finns ovanpå locket, friläggning av betongen, tätning med grundmattor och återställande av mark.  Arbetet genomförs under andra hälften av vecka 47, dvs. den 20-22 november.

Den inställda städdagen 26/10.

Lördagen den 26 oktober bjöd på ett ihållande blåsigt och regnigt väder varför vi blåste av höststädningen för den här gången. Det var första gången som vi kan erinra oss att en städdag behövt ställas in. Vi får med förnyade krafter ta igen det hela vid vårens städdag lördag den 26 april 2020. Innan snöröjningen sätter igång får de ansvariga dock se till att farthindren blir undanröjda.

Det hela underlättades att några av medlemmarna redan på förhand hade varit ute och krattat löv och klippt häckar. Tack till er!

Exploateringen av Björnmossevägen.

Vad gäller planerna på exploatering av Björnmossevägen så har ingenting ännu aviserats på stadsbyggnadsnämndens dagordning. Nämnden sammanträder närmast den 12 december. Det innebär att den ursprungliga tidplanen satts ur spel.  De signaler vi fått från politiskt håll är att förslaget kommer att omarbetas avsevärt möjligen till 2022.

En sammanfattning av exploateringsärendet och våra aktiviteter kring det finns under fliken ”Exploateringsplaner”.

 

Comments are closed.