Vad händer med exploateringen av Björnmossevägen?

Mer än 1 300 berörda har skrivit på medborgarförslaget med krav på att behålla karaktären av låg bebyggelse med trafikseparerade gator, en prioritering av att exploatera Vinsta industriområde och att kommunen planerar en långsiktig plan för Kälvesta och Vinsta i sin helhet.

I samband med samrådet lämnades 380 skrivelser in till fastighetskontoret. Återkommande krav var kritik mot de föreslagna byggnadernas skala och volym och slopande av trafiksepareringen samt reaktioner mot den hårda framfarten utan tillräcklig hänsyn till natur och ekologi samt kommande problem med uppställda fordon och en dålig trafiksituation.

Stockholm vatten och Avlopp framhåller att flytt av VA – ledningar och tryckstegringsstation samt nytt fördröjningsmagasin, spillvattenpumpstation och tryckspillvattenledning kommer att medföra stora kostnader för staden. Att skyfallssäkra området kommer troligtvis att bli mycket kostsamt, framhåller man. Miljö- och hälsoskyddsnämnden påpekar att enligt stadens principer för skyfallshantering bör bebyggelse undvikas i lågpunkter som riskerar att översvämmas, avrinningsstråk på markytan hållas öppna för att erbjuda säkra avrinningsvägar samt befintlig bebyggelse inte utsättas för ökad risk att översvämmas. Enligt stadens översiktsplan bör ytor som bedöms som nödvändiga för att klimatsäkra staden inte planläggas för andra ändamål.

Nämnden anser att översvämningsriskerna i planområdet inte är tillräckligt studerade för att kunna säkerställa att intentionerna i stadens översiktsplan och skyfallsprinciper uppfylls samt att marken är lämplig för bostadsbebyggelse. Stadsmuséet påpekar att förslaget innebär en kraftig förändring av miljön. Man anser att bl. a. de boende bör avgöra om detta är av godo eller ej och påpekar möjligheterna till en mer varsam förändring.

Flera av de partier som styr staden har förordat en annan inriktning på projektet, men ännu har inga officiella beslut tagits i den riktningen i början av maj. Tjänstemännen arbetar vidare utifrån de ursprungliga riktlinjerna. Inga besked finns när ärendet ska upp till behandling inför granskningsfasen.

Nätverket för ett hållbart Kälvesta och Vinsta, som samfällighetsföreningen är nära lierad med och involverad i, har inför nästa steg utarbetat ett underlag till politikerna vilket lämnas över till olika partiföreträdare i Stockholm. Det har namnet ”Kälvesta, varsam vidareutveckling eller brutal omgestaltning”. Du kan ta del av detta dokument här.

Vårstädningen

Vårstädningen genomfördes som planerat lördagen den 13 april i klart men något kyligt väder. Trots detta var uppställningen nära nog hundraprocentig.

De fem lekplatserna hade fyllts flera lastbilsflak sand i högar som skottades ut, samtidigt som buskarna runtom blev välfriserade. Stormen Alfrida hade resulterat i ett nedfallet träd som sågades den med en rotvälta som också återställdes. Panelen runt spolplattorna fick sig en rejäl uppfräschning, det gick åt mycket träimpregnering men så blev dem fräscha igen.  Särskilt tack till våra bilförare Björn och Björn som körde många vändor till Lövsta.

Efter några timmars arbete var det tid för korv och fika ovanför affärsbacken som Matias Johansson, Sandra Lundström och Love Tisjö så fint ordnat med. Tack alla för produktiv, väl genomförd dag men mycket trevlig gemenskap.

Nu är spolplattorna öppnade och därmed råder det parkeringsförbud där fram t.o.m. oktober.

Ny månadsavgift, 2 600 kr för alla.

Årsstämman fastställde ny månadsavgift för samfälligheten.  Den är fr.o.m. maj månad 2 600 kr för både Jordrevan och Getväpplingen. Gäller alltså fr.o.m. den inbetalning som gjordes i slutet av april månad.

 

Comments are closed.