Trafik och parkering

Samfällighetens alla vägar och gränder utgör gångfartsområde. Ett gångfartsområde är ett område där all trafik sker på de gåendes villkor. Fordon, dvs även cyklar får inte köras fortare än gångfart, cirka 7 kilometer i timmen.

Fordonsförare och cyklister har väjningsplikt gentemot de gående.  Barnen måste alltid kunna röra sig tryggt och säkert. Du får i ett gångfartsområde inte parkera ett fordon på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser. Tänk på att klippa häckar och buskar så att sikten inte skyms. Skillnaden mellan gångfartsområde och gågata är att på den senare är i princip all motorfordonstrafik otillåten.

Parkering

Fordon får i kvarteret Jordrevan bara parkeras i de egna garagen och på den egna garageuppfarten. I övrigt finns inom samfällighetens område inga tillåtna parkeringsplatser.

I kvarteret Getväpplingen är det – förutom i garagen – endast tillåtet att parkera på särskilt markerade parkeringsplatser, vilka är avsedda för de boende i kvarteret, deras gäster och hantverkare. Boende i kvarteret Getväpplingen använder i första hand garagen, så att besökare kan få plats på gästparkeringen. Garagen i kvarteret Getväpplingen är föreningens gemensamma egendom, med platser upplåtna för varje fastighetsägare. Garagen skall användas för det de är avsedda för, dvs motorfordon som regelmässigt används. Det är därmed inte tillåtet att använda garaget som förråd eller som permanent uppställningsplats för avställda fordon.

Parkeringsförbud

Parkeringsförbud råder på alla tillfartsvägar, gränder och vändplaner i området. Stanna aldrig bilen så att den kan hindra utryckningsfordon.

Tillfartsvägar och vändplaner i samfällighetens område behöver alltid vara disponibla för brandkårens fordon när en eldsvåda bryter ut eller för annat utryckningsfordon vid olycka eller akut sjukdomsfall. Föreningen anlitar ett parkeringsbolag som har i uppgift att se till att parkeringsbestämmelserna följs.