Trafik och parkering

Samfällighetens alla vägar och gränder utgör gångfartsområde. Ett gångfartsområde är ett område där all trafik sker på de gåendes villkor. Fordon, dvs även cyklar får inte köras fortare än gångfart, cirka 7 kilometer i timmen.

Fordonsförare och cyklister har väjningsplikt gentemot de gående.  Barnen måste alltid kunna röra sig tryggt och säkert. Du får i ett gångfartsområde inte parkera ett fordon på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser. Tänk på att klippa häckar och buskar så att sikten inte skyms. Skillnaden mellan gångfartsområde och gågata är att på den senare är i princip all motorfordonstrafik otillåten.

Parkering

Fordon får i kvarteret Jordrevan bara parkeras i de egna garagen och på den egna garageuppfarten. I övrigt finns inom samfällighetens område inga tillåtna parkeringsplatser.

privat parkering

I kvarteret Getväpplingen är det – förutom i garagen – endast tillåtet att parkera på särskilt markerade parkeringsplatserna. Skyltningen ”privat parkering” anger att det är en parkering belägen på privat tomtmark endast tillåten för de boende i kvarteret, deras besökare, hantverkare och hemtjänstpersonal. ”Andra än de ovanstående kan  därmed inte utnyttja parkeringen, utan riskerar att bötfällas. Ett fordon vars ägare har tillåtelse att parkera här enligt ovanstående får som allra mest stå parkerad i 7 dygn, inte mer, utan att flyttas.

Boende i kvarteret Getväpplingen använder i första hand garagen, så att besökare kan få plats på gästparkeringen. Garagen i kvarteret Getväpplingen är föreningens gemen- samma egendom, med platser upplåtna för varje fastighetsägare. Garagen ska användas för det de är avsedda för, dvs för uppställning av motorfordon som regel-mässigt används. Det är därmed inte tillåtet att använda garaget som förråd eller som permanent uppställningsplats för avställda fordon.

Parkeringsförbud

Parkeringsförbud råder på alla tillfartsvägar, gränder och vändplaner i området. Stanna aldrig bilen så att den kan hindra utryckningsfordon.

Tillfartsvägar och vändplaner i samfällighetens område behöver alltid vara disponibla för brandkårens fordon när en eldsvåda bryter ut eller för annat utryckningsfordon vid olycka eller akut sjukdomsfall. Föreningen anlitar ett parkeringsbolag som har i uppgift att se till att parkeringsbestämmelserna följs.