Avstängning av värme och vatten

Värmesystemet

Om man behöver stänga av vattnet till värmesystemet, det som leder till och från värmeelementen i en fastighet använder man de båda avstängningsventiler som finns invid ”värmecentralen” i huset, dvs. nedanför shuntventil och cirkulationspump.

Nära golvet finns två sådana ventiler, en för tilloppet till fastigheten och en för returvattnet till områdets undercentral. En närmare beskrivning med bild finns i föreningens ”Handbok för nyinflyttade”, som finns att ladda ner härifrån hemsidan.

Om det i samband med ett arbete med värmeelementen runnit ut mycket vatten ur systemet bör man kontakta kontaktperson för undercentralen i föreningen, så att denne ser till att det fylls på vatten i systemet.

Uppgift om vem som man vid sådana tillfällen ska vända sig till framgår av hemsidan under fliken ”kontaktpersoner”.

Föreningens svarar för det gemensamma nätet för värmedistribution. Det är inte tillåtet för enskild fastighetsägare eller egen VVS-entreprenör att arbeta med ledningar eller avstängningskranar som rör flera fastigheter än den egna. Endast den VVS-entreprenör som samfällighetsföreningens styrelse auktoriserat har tillträde till gemensamt ledningssystem och till undercentral för värme och varmvatten.

Den som emot dessa bestämmelser själv ger sig på det gemensamma systemet riskerar medföra att värmeförsörjningen för flera fastigheter slås ut i värsta fall för en längre tid och medföra stora kostnader för den fastighetsägaren och dennes grannar.

Kallvattens- och varmvattensytemet

Om man behöver stänga av tillförseln av tappvatten till fastigheten, dvs. varmvatten eller kallvatten, finns det två stammar – ingångar – i varje fastighet med var sin avstängningskran för kallt respektive varmt vatten. Dessa är belägna i badrum, tvättstuga och/eller kök. De avstängningsventiler som ursprungligen fanns monterade var av typ rattar, typ hjul med ekrar. Dessa bör – om så inte redan skett – bytas ut mot nya avstängningsventiler av typ vred. Vreden bör motioneras några gånger per år.

http://jordvapplingen.se/wp-content/uploads/Värme-vatten11-150x150.jpg
Ursprunglig avstängningsratt till vänster. Nya vred till höger.

Om de ursprungliga ventilerna inte går att komma åt för byte (p.g.a. av att de blivit inbyggda) får man i stället ordna med s.k. Ballofixavstängningar på lämpligt ställe någonstans på vägen mellan denna ventil och varje tappställe (som kan utgöras av toalett, handfat, bidé, badkar, dusch, diskho, tvättmaskin, diskmaskin eller vattenkranarna utomhus).

http://jordvapplingen.se/wp-content/uploads/Värme-vatten3-150x150.jpg
Ballofixventiler för varmt och kallt vatten.

Om avstängningsventilerna i fastigheten ändå inte tätar kan, om det är övre planet som ska stängas av, vattenkran i det undre planet öppnats så att det vatten som rinner igenom den inte helt tätande avstängningsventilen får rinna ut medan arbetet pågår.

Det är varje fastighetsägares ansvar att se till att det finns heltäckande avstängningsmöjligheter för tappvatten i den egna fastigheten. De flesta fastighetsägarna har låtit byta huvudavstängningskranarna i fastigheten under årens lopp. Om dessa huvudavstängningskranar ändå måste bytas ut och det visar sig nödvändigt att genomföra en avstängning i det gemensamma ledningsnätet får en sådan avstängning endast göras med anlitande av en den av styrelsen för den av samfälligheten utsedda VVS-entreprenören.

Styrelsen säkerställer därigenom att andra fastighetsägare av misstag inte drabbas av att vattenförsörjningen för boende i samfälligheten oplanerat för kortare eller längre tid slås ut.

Fastighetsägares behov av avstängningar i det gemensamma ledningsnätet

För sådana VVS-arbeten som innebär att det gemensamma ledningsnätet för vatten behöver stängas av utgår en särskild debitering till fastighetsägaren. Kostnaden beror på hur lång tid som går åt och om särskilda resor behöver göras när vattnet åter ska sättas på igen. En minimidebitering som medger 90 minuters arbete inklusive plockning av material samt resan från kontoret (i Flysta) är 2 495 kr inkl. moms (år 2023). Vid oplanerade insatser, dvs sådant som sker med kort varsel tillämpas jourtaxa som varierar från 3 295 kr inkl. moms efter rotavdrag (vardagar fram till kl 15.00)  stegvis till upp till som mest 7 585 kr inkl. moms efter momsavdrag kvällstid vid större helger. I de fall jourtaxa tillämpas ingår två timmars arbete inkl. resa. En avloppsrensning, jourtid, uppgår normalt till mellan 4 500 kr och 5 500 kr inkl. moms

Avstängningsmöjlighet i undercentralen

En ”sista” utväg att göra vattenavstängningar i samfälligheten är i föreningens undercentral. Då stängs tillförseln till samfällighetens alla fastigheter av i sin helhet.
Sådana avstängningar görs endast vid reparations- eller underhållsarbeten av undercentralen. Däremot sker det inte vid arbetsinsatser i en enskild fastighet, förutsatt att det inte rör sig om ett rent nödläge.

Endast det VVS-företag som samfällighetsföreningens styrelse har utsett äger tillträde till undercentralen.