Avstängning av värme och vatten

Värmesystemet
Om man behöver stänga av vattnet till värmesystemet, det som leder till och från värmeelementen i en fastighet använder man de båda avstängningsventiler som finns invid ”värmecentralen” i huset, dvs. nedanför shuntventil och cirkulationspump.

Nära golvet finns två sådana ventiler, en för tilloppet till fastigheten och en för returvattnet till områdets undercentral. En närmare beskrivning med bild finns i föreningens ”Handbok för nyinflyttade”, som finns att ladda ner härifrån hemsidan.

Om det i samband med ett arbete med värmeelementen runnit ut mycket vatten ur systemet bör man kontakta kontaktperson för undercentralen i föreningen, så att denne ser till att det fylls på vatten i systemet.

Uppgift om vem som man vid sådana tillfällen ska vända sig till framgår av hemsidan under fliken ”kontaktpersoner”.

Kallvatten eller varmvatten
Om man behöver stänga av tillförseln av tappvatten till fastigheten, dvs. varmvatten eller kallvatten, finns det två stammar – ingångar – i varje fastighet med var sin avstängningskran för kallt respektive varmt vatten. Dessa är belägna i badrum, tvättstuga och/eller kök.

De avstängningsventiler som ursprungligen fanns monterade var av typ rattar, typ hjul med ekrar. Dessa bör – om så inte redan skett – bytas ut mot nya avstängningsventiler av typ vred. Vreden bör motioneras några gånger per år.

Ursprungliga avstängningsrattar till vänster. Nya vred till höger.

Om de ursprungliga ventilerna inte går att komma åt för byte (p.g.a. av att de blivit inbyggda) får man i stället ordna med s.k. Ballofixavstängningar på lämpligt ställe någonstans på vägen mellan denna ventil och varje tappställe (som kan utgöras av toalett, handfat, bidé, badkar, dusch, diskho, tvättmaskin, diskmaskin eller vattenkranarna utomhus).
Det är varje fastighetsägares ansvar att se till att det finns heltäckande avstängningsmöjligheter för tappvatten i den egna fastigheten.


Ballofixventiler för varmt och kallt vatten.

Om avstängningsventilerna i fastigheten ändå inte tätar kan, om det är övre planet som ska stängas av, vattenkran i det undre planet öppnats så att det vatten som rinner igenom den inte helt tätande avstängningsventilen får rinna ut medan arbetet pågår.

Om avstängningsventilerna till fastigheten ska bytas ut får man (med hjälp anlitande av en den av styrelsen auktoriserade VVS-entreprenören, Rörmannen), stänga av huvudledningen. Denna kan stängas av genom ventiler som finns i krypgrunden under fastigheten (för några fastigheter i särskilda markbrunnar). Det finns två typer av ventilen en för varmvatten och varmvattencirkulation, en för kallvatten. En sådan avstängning berör oftast flera fastigheter samtidigt.

Ventilernas placering på huvudledningen framgår av tabellen nedan för Getväpplingen och Jordrevan. (VV=varmvatten, VVC=varmvattencirkulation, KV=kallvatten). Uppgifterna är hämtade från ritningar.

Ventilplaceringar i huvudledningar

Ritning över inspektionsluckor och hus under vilka det finns ventiler

Av nedanstående karta framgår det var det finns inspektionsluckor – där man kan komma ner i krypgrunden – och var avstängningsventilerna på huvudledningarna är belägna. Varje fastighetsägare som har en inspektions-lucka på sin fastighet är skyldig att hålla den tillgänglig. Den får absolut inte täckas för och måste alltid vara fullt åtkomlig.

Avstängningsmöjlighet i undercentralen
En ”sista” utväg att göra vattenavstängningar i samfälligheten är i föreningens undercentral. Då stängs tillförseln till samfällighetens alla fastigheter av i sin helhet.
Sådana avstängningar görs endast vid reparations- eller underhållsarbeten av undercentralen. Däremot sker det inte vid arbetsinsatser i en enskild fastighet, förutsatt att det inte rör sig om ett rent nödläge.
Endast det VVS-företag som samfällighetsföreningens styrelse har auktoriserat äger tillträde till undercentralen.

Comments are closed.