Fastighetsägare

Vår samfällighet – vårt ansvar
I och med att du bor i en samfällighet förbinder du dig också att följa föreningens regler. Fastighetsägare förväntas även delta i gemensam skötsel. Varje fastighet betalar genom en månadsavgift för värme, vatten och andra utgifter.  

Kostnader per fastighet
En månatlig avgift för drift och underhåll skall betalas av fastighetsägarna i samfälligheten.  Avgiftens storlek beslutas varje år vid årsstämman. Varje fastighetsägare skall senast den siste i varje månad betala avgift för kommande månad. Avgiften sätts in på Samfällighetens plusgirokonto 55972-4. På inbetalningskortet alternativt Internetbetalning skall tydligt anges vilken fastighet som avses.
Fastighetsavgiften framgår till höger på hemsidan.
För dem som använder eluttagen i garagen i kvarteret Getväpplingen för uppvärmning av bil tillkommer:
Kupévärmare 200 kr/år
Motorvärmare 200 kr/år
Det innebär 400 kr för både kupé- och motorvärmare.

Städdagar
Varje vår och höst har vi gemensamma städdagar för i första hand våra väg- och parkområden. Kallelse och instruktioner sänds ut av styrelsen.
Styrelsen kan någon gång även kalla till separata insatser, exempelvis vid garageunderhåll och akuta behov angående underhåll av lekplatser och liknande.

Biltrafik inom området
Kör mycket försiktigt! Utsätt inte våra lekande barn för risken att bli påkörda. Kom ihåg att inte stanna bilen så att den hindrar ambulans och brandkår.
Tänk på att klippa häckar och buskar så att sikten inte skyms. Det kan för vissa fastigheter även vara nödvändigt att beskära träd som har grenar mot gränd, så att lastbilar kan komma fram utan att skadas. Se även kapitlet om parkering.

Snöskottning och sandning
Snöskottning, sandning och bortforsling av sand för våra gemensamma vägar sköts av en av samfälligheten anlitad entreprenör. Kontakter med denne sker via föreningens kontaktperson.