Samfällighetens historia

Projekteringen av Jordväpplingen, eller Vinsta IV som det stod på ritningarna, genomfördes år 1970-1972. Då utarbetades planläggning för kulvertar med ledningar för vatten och avlopp, system för el- och teleledningar.

Projektet Vinsta IV omfattade alltså Jordväpplingen men även grannföreningen Ljungheden, belägen längre upp på Björnflokevägen. Markarbeten utfördes. Husritningarna i detalj färdigställdes under år 1973. Redan under försommaren och sommaren samma år kunde nybyggarna flytta in i sina hem på Blåarvsgränd och Renfanegränd. Radhusen på Blåarvsgränd kostade då mellan 151 000 och 155 000 kronor beroende på modell. Kedjehusen på Renfanegränd  betingade ett pris om 166 000 kr.

Sommaren 1974 bildades en interimsstyrelse i avvaktan på samfällighetens bildande. En viktig fråga var att mer samordnat kunna framföra synpunkter, önskemål och klagomål till byggherren från de nyblivna fastighetsägarna samt att kunna behandla gemensamma frågor såsom iordningställande av gemensam mark. En samfällighetsförening innebär att de boende själva ansvarar för anläggningar som är gemensamma för fastigheterna, t ex frågor om vatten, värme, sopanläggningar, parker, vägar och lekplatser vilket ordnas genom en styrelse som väljs årligen. Om gemensamma anläggningar och ekonomi sköts väl er det möjlighet till ett väl fungerande, trivsamt boende och lägre boendekostnader.

Stockholms fastighetskontor kallade den 17 oktober 1974 till ett sammanträde i Tekniska nämndhuset på Kungsholmen för bildande av en samfällighetsförening. En första, extra stämma hölls i Björnbodaskolan den 17 december år 1974.

Kort därefter, vid årsskiftet 1974/75 övertog samfälligheten driftsansvaret för området från Stockholms stads småhusavdelning. Sommaren därpå, den 11 juni 1975 genomfördes den första ordinarie årsstämman. Den ägde rum i Spånga Folkets Hus, varvid den valda styrelsen från december 1974 omvaldes. Därmed var samfällighetens verksamhet i full gång. Fram till och med år 1980 hölls stämmorna i maj månad, sedan 1981 har de hållits i mars. Två gånger om året – vår och höst – har de boende samlats för gemensamma städdagar.                                                                                       

De första åren fanns inte Skattegårdsvägen till Vällingby framdragen och därmed heller inga några bussförbindelser därifrån. Kollektivt fick man därför resa hit med buss 503 antingen från Hässelby Gård, Spånga station eller från Norra Bantorget. Man steg av vid hållplatsen ”Nytorpsvägen”, med läge ungefär vid nuvarande hållplats ”Daltorpsvägen”  för linje 119.

I en samfällighet behövs olika kompetenser hos många av de boende tas tillvara oavsett det gäller ekonomi, juridik, teknik eller driftsfrågor. Sett över årens lopp har från i stort sett någon från varje fastighet i området på ett eller annat sätt haft en funktion i samfällighetens verksamhet. Ett par av föreningens verkliga trotjänare kan nämnas, Curt Johansson (som bodde på Renfanegränd 53) var sekreterare i 26 år, mellan 1989 och 2015, och Evert Sträng, (Blåarvsgränd 12), var ansvarig för spolplattorna i 41 år fram till år 2018. Inledningsvis blev det täta växlingar på ordförandeposten, eftersom de båda första, Tore Dahlén och Åke Svensson, kom att flytta vidare från området under loppet av sina mandatperioder.