Gemensamma skötselområden

I samband med städdagar vår och höst samt under sommarhalvåret har alla fastighetsägare ansvar för att sköta våra gemensamma områden såsom gräsmattor, parkmark och lekplatser.

I de flesta fall delar man ansvaret med sina grannar. Då får man gemensamt ta ansvar för schema och arbetsformer för sitt område.

Jordrevan. I kvarteret Jordrevan upprättar de boende i var och en av de tre gränderna ett städschema.

Getväpplingen Vissa fastighetsägare är ansvariga för någon av de tre lekplatserna, flertalet övriga har i ansvar att sköta någon eller några av gräsytorna och det som hör till dem. Ytterligare någon har fått speciella uppdrag.

Lekplatserna ska hållas efter och krattas för att motverka bl.a. risk för fallskador, ogräs m.m. Lekredskapen torkas av med såpvatten då och då. Kontrollera också redskapens funktion.

Gräsmattor inbegriper krattning vår och höst, klippning samt skötsel av buskar och annan vegetation. Gräsklippare finns i boden vid spolplattorna. Var varsamma med dessa, de slits av någon anledning mer än motsvarande modeller i privat ägo och behöver därför oftare underhåll. Gör alltid ren maskinen efter användandet.

Om det behövs bensin köper du det och lämnar kvittot till Mats Söderberg (Blåarvsgränd 88) fäst på den blankett som finns att ladda ner under fliken ”Fastighetsägare”/”Redovisning av utgifter”.  Om något är oklart kan du vända dig till någon i styrelsen.

Nedan finns en förteckning av de olika skötselområdena som är tilldelat respektive fastighet. Om du av en eller annan anledning inte själv kan genomföra arbetet ser du till att någon annan gör det i ditt ställe

Skötselområden kvarteret Getväpplingen

Ansvaret för skötselområden i kvarteret Getväpplingen fördelar sig på följande sätt:

http://jordvapplingen.se/wp-content/uploads/städområden-20171.jpg