Kontroll av lekplatser

Inom samfälligheten finns fem lekplatser med olika utformning och lekredskap. Dessa närlekplatser är i första hand utformade med tanke på barn i förskoleåldern. För de lite äldre barnen finns även kommunala lekplatser i form av Parkleken Ripvidet och Björnideparken. Vad gäller  lekplatser inom samfälligheten har vi ett ansvar att de är i fullgott skick. 

Instruktion för lekplatsbesiktning
Styrelsen ansvar för att lekplatsbesiktning genomförs varje år. Då kontrolleras att:         

  1. lekutrustningen inte är deformerad, sprucken, har lösa delar eller är korroderad samt att inga fästanordningar är lösa eller saknas. 
  2. alla skruvskydd och lock är monterade och att plastbollar på draghantag och ändknoppar inte är trasiga, spruckna, spröda, eller befästade med vassa kanter.   
  3. förankringar/fundament inte är spruckna, sitter löst i marken  eller är oskyddade samt att inget påtagligt slitage finns i fast sättningshål
  4. åtkomliga delar på lekredskapen är fria från vassa kanter. Skadade färgpartier, rostangrepp, andra korrosionsproblem och onormalt slitage åtgärdas.
  5. alla ytor avsedda för rutschning (rutschbanor m.m.) är släta och helt fria från vassa kanter längs med hela rutschsektionen samt att avsedda användarutrymmen (säkerhetsområden runt redskapen) är fria från hinder.
  6. det inte finns sådana rörelser i lekredskapen som kan leda till klämning, t ex så att fingrar kan komma i kläm.
  7. roterande/ rörliga objekt rör sig fritt utan skakningar/missljud.
  8. markeringar för marknivå är synliga på utrustningens ben så  att det är möjligt att bedöma tjocklek/djup på löst fyllnadsmaterial. Fallsanden skall vara tillräckligt djup, minst 20 mm.
  9. att inga lösa föremål finns i utrustning eller i dess omgivning  såsom stenar, kvistar, leksaker, krossat glas etc. samt att inga uppstickande föremål finns i nedslagsytor.
  10. inga snubbelrisker eller hinder finns inom fallutrymmen, fria utrymmet, eller i lekplatsensdirekta omgivning.

Protokoll  (blankett finns här) ska föras över inspektionen och inges till styrelsen.

Underhåll av lekplatsutrustningen
Lekredskapen rengörs höst och vår

Pulverlackerade ytor ska kontrolleras med jämna mellanrum för mekaniska skador, pulverlackerade stålkomponenter rengörs med ett milt rengöringsmedel och mjuk trasa.

Oskyddad metall. All oskyddad metall finslipas med fingraderat sandpapper för att ta bort korrosion. Rengör området med icke-aggressiva lösningsmedel. Måla därefter om med HAGS bättringsfärg.

Galvaniserade stålkomponenter. Skador eller repor som har identifierats i ytskiktet åtgärdas.

Trä. Alla vassa kanter eller flisor avlägsnas. Eventuella sprickor åtgärdas med träolja för att säkerställa att de inte växer till att bli en risk för hållfasthet eller orsaka röta.Träföremål kontrolleras allmänt för att säkerställa deras lämplighet för användning som lekplatsutrustning.