Vintern är här

När detta skrivs verkar det som om vi har en period med vinterväder framför oss. Många tycker det säkert är skönt att vi efter en lång, grå molnig period vi får ett klarare väder med vitt i backarna. Och vi ser fram emot att dagarna blir allt längre. Styrelsen är i färd med att förbereda budget för det kommande året. Frågan är om det åter blir möjligt att genomföra en årsstämma i mars eller april på sedvanligt sätt, eller om det åter bli fråga om ett skriftligt förfarande liksom förra gången. Det är ännu för tidigt att avgöra det, vi får se hur det ser verkar om någon månad och bestämmer då. Hur som helst är vi inriktade på att hålla stämma på det ena eller andra sättet under den stipulerade tiden, nämligen under mars eller april månad.

Investeringar i undercentralen

Undercentralen är samfällighetens hjärta som levererar värme och varmvatten till fastigheterna. Styrelsen har i september fattat ett inriktningsbeslut om att byta ut värmeväxlare och varmvattenväxlare i undercentralen under sommaren 2022. En investering som i storleksordningen uppgår till drygt 500 000 kronor. De nuvarande värme- och varmvattenväxlarna härrör från 1998 och dess livslängd närmar sig sitt slut. Och vi vill inte vänta till något går sönder, vilket tenderar att hända mitt i vintern. Vi kommer samtidigt se till att anläggningen kan övervakas och styra på distans, t ex om vi behöver fylla på vatten för värmecirkulationen för fastigheterna.

Styrelsen har från år 2015-17 och framåt låtit byta cirkulationspump (Getväpplingen), bytt ut all elektrisk utrustning, installerat nya expansionskärl, tryckhållare, avgasningsanläggning samt pump för varmvattencirkulationen. Nu är det alltså tid för värme- och varmvattenväxlarna. Det kommer att innebära förhållandevis stora ombyggnadsarbeten vilka genomförs sommartid för att minimera effekterna på vårt boende.

Kontakt eller kontaktlöshet med Nordea

I oktober fick vi allvarliga problem med vår bank Nordea. Vi behövde, till följd av byte av kassör, ändra administratörsbehörigheten till vårt konto. Vi tog kontakt med banken och räknade med att få detta ordnat på några dagar. Det krävs en omfattande pappersexercis och i banken lyckades våra handlingar försvinna, inte en gång, utan vid flera tillfällen i rad. Dessutom var kommunikationen väldigt långsam. Det känns märkligt att en internetbank fortfarande skickar och begär in handlingar i kuvert med B-post, dvs med billigare porto som nästan tar en vecka. Det innebär att det tar väldigt lång tid att få alla blanketter, att sända tillbaka dem i påskrivet skick varefter det visar sig att banken inte hittar handlingarna. Det värsta var att ingen kunde ge oss några svar. ”Det verkar ha blivit något fel, vi skickar en ny omgång blanketter”. Givetvis med B-post även denna gång. Så här fortgick det, dag efter dag, vecka efter vecka. Vi satt ofta någon timme i kö enbart för att komma fram till någon person i banken som inte kunde lämna besked men lovade att ”trycka på”. Så hade det gått en månad och flera räkningar var upplupna till betalning. Vi tycktes ha hamnat i total stiltje och fick begära uppskov med fakturor bl.a. från Stockholm Vatten och Avlopp. Det handlade om stora belopp. Skulle vi nu bli utan vatten och värme pga. obetalda räkningar? När allt hade stått stilla i fem veckor kontaktade ordförande Mats Söderberg chefen för Nordeas Business Banking, Nina Arkilahti. Då började det plötsligt hända saker och ting. Hon satte en av sina medarbetare på att snabbt detta. Efter att varit utspärrade i mer än sex veckor, utan tillgång till våra innestående bankmedel löste sig det hela på några dagar, våra behörigheter var ordnade, och vi kunde äntligen dra en lättnadens suck. Som kompensation för allt detta fick vi till samfälligheten en utbetalning på – hör och häpna – 500 kronor… Vi som hade fått hundratusentals kronor inlåsta. Men att det kan fungera så här pass illa i en storbank kom som en obehaglig överraskning.

Har Nordea övergivit oss?

”I nöden prövas vännen”, säger ordspråket. Nu befinner sig samfälligheten egentligen inte i någon direkt krissituation men relationen med vår bank Nordea har tyvärr blivit komplicerad. Detta genom att banken inte på fem veckors tid förmått att registrera samfällighetens byte av kassör. Därmed har vi inte för tillfället tillgång till våra konton för att genomföra betalningar. Styrelsen har under denna tid kontaktat banken ett dussintal gånger för att få fart på det hela.

Samfällighetens ordförande Mats Söderberg har därför idag kontakat koncernledningen i Nordbanken i form av Nina Arkilahti, chef för Business Banking med följande skrivelse.

”Jag tvingas kontakta dig i ett ärende som pekar på synbara brister i Nordeas hantering. Det handlar inte om enskilda medarbetare, vilka synes göra sitt bästa i våra kontakter, utan om bakomliggande organisatoriska problem i olika funktioner, vilka därmed hamnar på ditt bord. Det leder till allvarliga svårigheter för oss och skadar vårt förtroende för vår hittillsvarande bank, Nordea.

Jag som skriver är ordförande i en samfällighetsförening i en Stockholmsförort bestående av
78 fastigheter. Den är välskött och solid. Vi har sedan mycket länge, sannolikt från starten år 1974, haft er som bank.  http://jordvapplingen.se  

Det ärende vi nu kontaktat er i är till synes enkelt. Vi behöver till följd av byte av kassör i föreningen få denna registrerad som administratör till föreningskontot. Direkt efter det konstituerande styrelsemötet tog vi därför kontakt med er för att få detta ordnat. Det ligger i sakens natur att detta behöver ske på ett snabbt och effektivt sätt eftersom vi varje månad har stora belopp att hantera för värme, vatten och avlopp, service och underhåll m.m. Vi behöver också ha en uppdaterad bild över hur månadsinbetalningarna från de 78 fastigheterna kommer in.

För det första skickar ni era handlingar i B-post vilket leder till onödig tidsutdräkt. Rutiner i en internetbank som bygger på brevbärare överraskar. Vad värre är har våra handlingar på väg till er i era svarskuvert ”försvunnit” vid två tillfällen efter varandra. Vi krävde därför att den tredje gången det därmed blev aktuellt att skicka in handlingarna – inte i ännu ett svarskuvert (med möjligen samma utfall)  – utan i form av inskannade handlingar via e-post, så att vi i ömsesidig transparens kunde försäkra oss att de kommit er, Nordea tillhanda. 

Det mest allvarliga är dock att vi i upprepade kontakter med era handläggare inte kunnat få  besked om hur långt ärendet kommit samt vad som gör att ni inte redan registrerat det. De personer som vi har kontakt med säger att de gör vad de kan, att de stöter på och att de hoppas att det hela löser sig. Ni lyckas inte redovisa i vilken status ärendet befinner sig. Det är som om det hela hamnat en svart låda som ingen lyckas komma åt. Bristen på transparens i era rutiner för ärendehantering gör sig uppenbar.

Vi har nu väntat i 36 dagar att få detta ärende ordnat. Detta är högst otillfredsställande, med den teknik vi idag har borde kunnat ha ordnats på ort och ställe, ”rakt över disk”. Eftersom vi genom er bristande hantering inte kommer åt vårt eget konto tvingas vi begära uppskov med att hantera fakturor till våra leverantörer.

Om ni inte har tid, resurser och förutsättningar att hantera oss som er kund – måste vår styrelse börja se oss om efter andra alternativ. Men i ett kortsiktigt perspektiv måste vi nu med eftertryck kräva att ni med högsta prioritet åtminstone löser det nu aktuella ärendet. Det är er oavvisliga skyldighet. Bifogar en logg över våra kontakter under ärendets förlopp. 

Med vänlig hälsning och i förväntan om omgående åtgärd.

Mats Söderberg
ordförande

Jordväpplingens samfällighetsförening, Vällingby”

Stockholm Exergi och vår energiförbrukning

Vi har haft en representant för Stockholm Exergi på besök för att gå igenom samfällighetens energiförbrukning avseende fjärrvärme och varmvatten. Denna svarar för drygt femtio procent av föreningens kostnader. Det är därför viktigt att ha koll på att vårt värme- och varmvattensystem levererar på ett optimalt sätt

De leveransdata vi fick från Stockholms Energi visar på att vår anläggning levererar mycket väl. Styrelsen har, liksom vid motsvarande genomgång för två år sedan dessutom fått erkännande för att vi har så pass god kontroll på vår värmeanläggning.

De data vi nu presenterats från Stockholm Exergi visar att vi I vår samfällighet har en mycket jämn energiförbrukning, med obetydliga variationer över åren. Det finns därtill ett nära och mycket samlat samband mellan dygnsmedeleffektuttag och utetemperatur. Detta visar på att vår anläggning är väl intrimmad. Sambandet är också mycket bra mellan den värme vi tar emot och returvärmen vi lämnar ifrån oss. Det energivärde som samfälligheten tar ut, uttryckt i effekt per uppvärmd kvadratmeter ligger också mycket nära det riktvärde Stockholm Exergi redovisar. Alltså, återigen ett gott betyg till samfälligheten och dess anläggning!

Jordväpplingens samfällighet har ett avtal med Schneider Electric som årligen genomför en besiktning av undercentralen. Utifrån de synpunkter och åtgärdsförslag som kommer upp i protokollet har styrelsen sedan en genomgång med vår VVS-entreprenör, Rörmannen i Spånga, och kommer med dem överens om vilka åtgärder som ska vidtas. Det är Rörmannen som sedan genomför dessa åt samfälligheten.

HÖSTSTÄDDAGEN
Så kunde vi den 17 oktober äntligen träffas för att genomföra en gemensam städdag. Förra hösten fick vi ställa in p.g.a. stormväder och i våras hade ju pandemin just brutit ut. Det fanns en hel del grenar och kvistar att forsla bort till Lövsta. Tack till Mathias (22) Johansson (G) och Bengt Lundkvist (J) som svarade för transporterna. Dagen är också viktig för gemensamhet och samvaro, med korv och fika som familjen Matias (44) Johansson och Sandra Lundström ordnat. Nu är sommaren definitivt över – för denna gång.

ÅRSSTÄMMAN GENOMFÖRD

Årsstämman är nu genomförd för 2020, denna gång i form av poströstningsförfarande p.g.a. den rådande pandemin. En betryggande majoritet fastighetsägare godkände stämmoförslagen. Ingen var emot. Protokollet har delats ut. Styrelsen konstituerades den 13 oktober. Vi hoppas att årsstämman 2021 ska kunna genomföras under vanliga former.

OMVANDLINGEN AV KÄLVESTA

Planerna på en jätteskola – en av Sveriges största – på Björnbodaskolans tomt har godkänts av fullmäktige och planerna att omvandla Björnmossevägen till stadsgata med flervåningshus löper vidare. För att påverka detta krävs boende som gör olika insatser. Du som vill engagera dig aktivt i dessa frågor är välkommen att höra av dig till ordförande Mats Söderberg.

Höststädning

Sedvanlig höststädning äger rum lördagen den 17 oktober kl. 9.00 – 11.30. Samfälligheten ordnar med släp för transporter. Kvarteret Getväpplingen samlas vid övre garagen, i Jordrevan samlas man vid vändplanen i respektive gränd. Fika, korv och saft serveras cirka 11.15 invid Blåarvsgränd 44 ovanför affärsbacken i kvarteret Getväpplingen.  Vi ställde in förra höstens städning pga stormväder och vårstädningen p.g.a. Coronaviruset. Vi genomför nu en städdag med tillämpande av försiktighet för att förhindra sprittsmidning.

ÅRSSTÄMMAN GENOMFÖRD

Årsstämman är nu genomförd för 2020, denna gång i form av poströstningsförfarande p.g.a. den rådande pandemin. En betryggande majoritet fastighetsägare godkände stämmoförslagen. Ingen var emot. Protokollet har delats ut. Styrelsen konstituerades den 13 oktober. Vi hoppas att årsstämman 2021 ska kunna genomföras under vanliga former.

OMVANDLINGEN AV KÄLVESTA

Planerna på en jätteskola – en av Sveriges största – på Björnbodaskolans tomt har godkänts av fullmäktiga och planerna att omvandla Björnmossevägen till stadsgata med flervåningshus löper vidare. För att påverka detta krävs boende som gör olika insatser. Du som vill engagera dig aktivt i dessa frågor är välkommen att höra av dig till ordförande Mats Söderberg.

Skriftlig årsstämma genom poströstning

Meddelande med ett röstkort har delats ut inför årstämman 2020 som i år sker i form av poströstningsförfarande. De gula eller gröna röstkorten avskiljs, skrivs under och lämnas snarast, till Mats Söderberg, Blåarvsgränd 88 eller till Anders Klintevall, Renfanegränd 23. Ett kort per fastighet. Senast den 28 september ska de vara inlämnade. Glöm inte att notera fastighetsnumret. Redan nu har många lämnat sitt röstkort.

Årsstämma skulle egentligen genomförts den 19 mars men bara några dagar innan slog Covid 19 till. Styrelsen bestämde därför att skjuta fram stämman för en tid. Ingen kunde då ana för hur länge…

För att kunna avsluta verksamhetsåret 2019, få till ny styrelse och övriga förtroendevalda samt beslut om budget samt mandat att gå vidare med vissa frågor – t ex att motverka exploateringen av Björnmossevägen – genomförs nu en årsstämma genom poströstning, där fastighetsägarna får godkänna att vi går vidare. Årsstämmohandlingarna finns att ladda ner under menyn ”Föreningen”, gå till fliken ”Stämmor och styrelsemöten”

Valberedningens förslag vad gäller val av styrelse och övriga ser ut som följer:

STYRELSE

Ordförande: Mats Söderberg (G), omval

Ledamöter: (2 år): Anders Klintevall (J), omval, Björn Sorkin (J), omval, Ava Pettersson (G), nyval.                 

(Niklas Henningsohn (G) och Andreas Dahl (J) är valda år 2019 för två år).

Suppleanter: Matias Johansson (G) omval, Michaela Björn (G), omval, Folke Johansson (J). omval, Renée Höijer (J) omval och Björn Pettersson (G), nyval.

REVISION

Revisorer: Magnus Ahlin (J), omval, Kalle Wallin (G) omval.
Revisorssuppleanter: Johan Svahn (G) omval och Karin Wedenius (J) nyval.

KONTAKTPERSONER

Gemensamma bredbandsfrågor: Matias Johansson (G), omval.
Grannsamverkan: Erik Renner (J), omval, Therese Wallin (G), omval,
Anders Hellqvist (G), omval.
Kvartersförråd: Andreas Dahl (J), omval, Mats Söderberg (G), omval.
Snöröjning, sandning, sophämtning: Andreas Dahl (J), omval, Niklas Henningsohn (G) omval.
Spolplattor: Björn Pettersson (G), omval.
Undercentral: Niklas Henningsohn (G), omval.

HÖSTSTÄDDAG LÖRDAGEN DEN 17 SEPTEMBER

Sedvanlig höststädning äger rum lördagen den 17 oktober kl . 9.00 – 11.30. Samfälligheten ordnar med släp för transporter. Kvarteret Getväpplingen samlas vid övre garagen, i Jordrevan samlas man vid vändplanen i respektive gränd. Fika, korv och saft serveras cirka 11.15 invid Blåarvsgränd 44 ovanför affärsbacken i kvarteret Getväpplingen.  Vi ställde in förra höstens städning pga stormväder och vårstädningen p.g.a. Coronaviruset. Vi genomför nu en städdag med tillämpande av försiktighet för att förhindra sprittsmidning.