Höststädning

Sedvanlig höststädning äger rum lördagen den 17 oktober kl. 9.00 – 11.30. Samfälligheten ordnar med släp för transporter. Kvarteret Getväpplingen samlas vid övre garagen, i Jordrevan samlas man vid vändplanen i respektive gränd. Fika, korv och saft serveras cirka 11.15 invid Blåarvsgränd 44 ovanför affärsbacken i kvarteret Getväpplingen.  Vi ställde in förra höstens städning pga stormväder och vårstädningen p.g.a. Coronaviruset. Vi genomför nu en städdag med tillämpande av försiktighet för att förhindra sprittsmidning.

ÅRSSTÄMMAN GENOMFÖRD

Årsstämman är nu genomförd för 2020, denna gång i form av poströstningsförfarande p.g.a. den rådande pandemin. En betryggande majoritet fastighetsägare godkände stämmoförslagen. Ingen var emot. Protokollet har delats ut. Styrelsen konstituerades den 13 oktober. Vi hoppas att årsstämman 2021 ska kunna genomföras under vanliga former.

OMVANDLINGEN AV KÄLVESTA

Planerna på en jätteskola – en av Sveriges största – på Björnbodaskolans tomt har godkänts av fullmäktiga och planerna att omvandla Björnmossevägen till stadsgata med flervåningshus löper vidare. För att påverka detta krävs boende som gör olika insatser. Du som vill engagera dig aktivt i dessa frågor är välkommen att höra av dig till ordförande Mats Söderberg.

Skriftlig årsstämma genom poströstning

Meddelande med ett röstkort har delats ut inför årstämman 2020 som i år sker i form av poströstningsförfarande. De gula eller gröna röstkorten avskiljs, skrivs under och lämnas snarast, till Mats Söderberg, Blåarvsgränd 88 eller till Anders Klintevall, Renfanegränd 23. Ett kort per fastighet. Senast den 28 september ska de vara inlämnade. Glöm inte att notera fastighetsnumret. Redan nu har många lämnat sitt röstkort.

Årsstämma skulle egentligen genomförts den 19 mars men bara några dagar innan slog Covid 19 till. Styrelsen bestämde därför att skjuta fram stämman för en tid. Ingen kunde då ana för hur länge…

För att kunna avsluta verksamhetsåret 2019, få till ny styrelse och övriga förtroendevalda samt beslut om budget samt mandat att gå vidare med vissa frågor – t ex att motverka exploateringen av Björnmossevägen – genomförs nu en årsstämma genom poströstning, där fastighetsägarna får godkänna att vi går vidare. Årsstämmohandlingarna finns att ladda ner under menyn ”Föreningen”, gå till fliken ”Stämmor och styrelsemöten”

Valberedningens förslag vad gäller val av styrelse och övriga ser ut som följer:

STYRELSE

Ordförande: Mats Söderberg (G), omval

Ledamöter: (2 år): Anders Klintevall (J), omval, Björn Sorkin (J), omval, Ava Pettersson (G), nyval.                 

(Niklas Henningsohn (G) och Andreas Dahl (J) är valda år 2019 för två år).

Suppleanter: Matias Johansson (G) omval, Michaela Björn (G), omval, Folke Johansson (J). omval, Renée Höijer (J) omval och Björn Pettersson (G), nyval.

REVISION

Revisorer: Magnus Ahlin (J), omval, Kalle Wallin (G) omval.
Revisorssuppleanter: Johan Svahn (G) omval och Karin Wedenius (J) nyval.

KONTAKTPERSONER

Gemensamma bredbandsfrågor: Matias Johansson (G), omval.
Grannsamverkan: Erik Renner (J), omval, Therese Wallin (G), omval,
Anders Hellqvist (G), omval.
Kvartersförråd: Andreas Dahl (J), omval, Mats Söderberg (G), omval.
Snöröjning, sandning, sophämtning: Andreas Dahl (J), omval, Niklas Henningsohn (G) omval.
Spolplattor: Björn Pettersson (G), omval.
Undercentral: Niklas Henningsohn (G), omval.

HÖSTSTÄDDAG LÖRDAGEN DEN 17 SEPTEMBER

Sedvanlig höststädning äger rum lördagen den 17 oktober kl . 9.00 – 11.30. Samfälligheten ordnar med släp för transporter. Kvarteret Getväpplingen samlas vid övre garagen, i Jordrevan samlas man vid vändplanen i respektive gränd. Fika, korv och saft serveras cirka 11.15 invid Blåarvsgränd 44 ovanför affärsbacken i kvarteret Getväpplingen.  Vi ställde in förra höstens städning pga stormväder och vårstädningen p.g.a. Coronaviruset. Vi genomför nu en städdag med tillämpande av försiktighet för att förhindra sprittsmidning.

Nytt från styrelsen

Sommaren som gick…

Vi kan se tillbaks på en lång skön sommar. Allt tycks ha fungerat väl under semesterperioden. De olika skötselområdena har som det är tänkt vårdats fint av oss som bor här, precis som det är tänkt. Inga ovälkomna, okända ”gäster” har – efter vad som är känt  – drabbat oss. Undercentralen för värme och vatten har fungerat helt utan larm eller driftstörningar. Då och då har det kommit en regnskur så att grönområdena hållit sig fina.

Varubilar som kör fort på våra gränder

Styrelsen är dock bekymrad över trafiksituationen, det förekommer allt för höga hastigheter i samband med varuleveranser på gränderna inom de båda kvarteren. Det är inte ofta men en gång är en gång för mycket. Därför kommer en fortsatt dialog att ske med de närmast boende om tänkbara åtgärder för att få till stånd en generell respekt för de rådande hastighetsbegränsningarna. Gränderna i området är som bekant gångfartsområde vilket innebär en hastighet om cirka 7 km/tim.

Genomförda renoveringar i år

Garagetaken i kvarteret Getväpplingen har efter 47 år fått ny takbeläggning. Håller det nu anbringade Katepal underlagspapp och Katepal Dubbel takpapp (dubbel stomme) lika länge som det föregående från Trebolit blir nästa takrenovering sommaren 2067.

En renovering vid lekparken i kvarteret Jordrevan innebär att gammal uttjänt slipers tagit bort och en prydlig stenmur har tillkommit. Tidigare under året har Stora lekparken i kv. Getväpplingens nedre del försetts med ny belysning.

Upprustningsinstatser i pipeline.

Styrelsen har beslutat komplettera lekutrustningen i Övre lekparken, Getväpplingen med en klätterställning, utöver den sandlåda, de gungor och den vippgunglek som redan finns där. Parken kommer därefter att rustas med bl.a. nytt staket och grindar. Det tillkommer nya barn i den delen av kvarteret.

Delar av räcket i ”Affärsbacken”, kvarteret Getväpplingen är i dåligt skick och behöver bytas ut. Det är den del som är närmast lekplatsen. Styrelsen har tagit kontakt med en smidesverkstad som ska genomföra detta.

Satsning på undercentralen

Undercentralen är samfällighetens hjärta som levererar värme och varmvatten till fastigheterna.

Styrelsen har i september fattat ett inriktningsbeslut om att byta ut värmeväxlare och varmvattenväxlare i undercentralen under sommaren 2022 till en investering i storleksordningen 500 000 kronor. De nuvarande värme- och varmvattenväxlarna härrör från 1998 och dess livslängd närmar sig sitt slut. Och vi vill inte vänta till något går sönder, vilket tenderar att hända mitt i vintern.

Styrelsen har från år 2015-17 och framåt låtit byta Cirkulationspump (Getväpplingen), bytt ut all elektrisk utrustning, installerat nya expansionskärl, tryckhållare, avgasningsanläggning samt pump för varmvattencirkulationen.

Nu är det alltså tid för värme- och varmvattenväxlarna. Det kommer att innebära förhållandevis stora ombyggnadsarbeten vilka genomförs sommartid för att minimera effekterna för oss boende.

Exploateringsplanerna

Planerna på exploatering för flerfamiljshus vid Björnmossevägen fortsätter. Man har lovat ta hänsyn till de boendes reaktioner, men det innebär troligen att man kapar ett våningsplan här eller där, vi tycks inte ha fått gehör för ett omtag där man skonar växtlighet, natur och gångvägar.  Även om det för tillfället förefaller lugnt smids planerna vidare på Stadsbyggnadskontoret. Detta blir en viktig fråga att bevaka med hänsyntill vår framtida boendemiljö. Den hårda framfarten med nya fastigheter i vissa bostadsområden avskräcker.

Årsstämma 2020

Veckan före den planerade årsstämman den 19 mars slog pandemin till med full kraft. När styrelsen beslutade sig för att skjuta på årsstämman förväntades det att den ändå skulle kunna genomföras redan någon eller några månader senare. Så blev ju inte fallet.

Med den utveckling som situationen med Coronaviruset tagit och att mer än halva verksamhetsåret gått planerar styrelsen i år att genomföra en årsstämma i skriftlig form. Dvs i form av att man som fastighetsägare skriftligen har att ta ställning om godkännande av räkenskapsåret 2019, val av ny styrelse och förtroendemän och budget/verksamhet för år 2020. Det blir alltså inget fysiskt möte på en plats denna gång.  Styrelsen återkommer inom kort angående detta.

Styrelsens förhoppning är givetvis att årsstämman för år 2021 återigen ska kunna genomföras som vanligt någon gång under mars eller april nästa år.

Kjell Jarlegård har avlidit.

I somras avled samfällighetens tidigare ordförande Kjell Jarlegård i en ålder av 79 år efter en långvarig sjukdomsperiod. Han och familjen var en av de ursprungligen bosatta i området från dess tillkomst fram till år 2017 på Blåarvsgränd 48.

Kjell var samfällighetens ordförande 2003-2014 och gjorde stora och viktiga insatser för vår samfällighet och var en mycket omtyckt person kännetecknad av ett tryggt och säkert ledarskap. Styrelsen ordnade i samband med begravningen en minnesgåva från samfälligheten till Cancerfonden till Kjells minne.

Dags att byta takpapp på garagelängorna

Arbetet med att byta takpapp på garagelängorna i kvarteret Getväpplingen kommer att genomföras med start den 18 maj och pågå under en veckas tid.  

Taktäckningen på våra båda garagelängor i kvarteret Getväpplingen slutfördes den 17 maj 1973 av AB Trebolit med 15 års garanti. Beläggningen uppnår därmed i dagarna en ålder av 47 år och det har blivit hög tid att lägga nytt. Styrelsen har därför – efter att ha infordrat ett antal anbud – uppdragit till Takfokus i Sverige AB, Stenhamra (tidigare AB Northpower Takentreprenader), att utföra en ny beläggning av garagetaken. Kostnaderna för denna inryms inom vår ordinarie budgetram.

UPPFÖRANDE AV STENMUR VID LEKPARKEN KV JORDREVAN

Styrelsen har vidare uppdragit till Nahlbom bygg och hantverk, NBH bygg AB, Spånga, att genomföra upprustningsarbete vid den ena lekparken i kv. Jordrevan i form av en stenmur. NBH bygg AB genomförde i höstas reparation och tätning av kulverten ovanför samfällig-hetens undercentral för fjärrvärme.

De slipers som ligger vid lekparken som avgränsning mot ett buskage kommer att fraktas bort och ersättas av en stenmur. Den blir cirka 40 meter lång, 40-80 cm hög och kommer att består av ett bärlager, samt mursten och krönplattor.

ÅRSSTÄMMAN FLYTTAD TILL EN SENARE TIDPUNKT

I rådande läge är det inte möjligt att genomföra någon årsstämma. Vi har därför ställt in den aviserade stämman på obestämd tid. Styrelsen och övriga funktionärer kvarstår tills vidare. Så snart omständigheterna så tillåter, med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens bedömningar, återkommer styrelsen med en kallelse.

Årsstämman flyttas till en senare tidpunkt

I rådande läge är det inte möjligt att genomföra någon årsstämma. Vi har därför ställt in den aviserade stämman på obestämd tid. Styrelsen och övriga funktionärer kvarstår tills vidare. Så snart omständigheterna så tillåter, med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens bedömningar, återkommer styrelsen med en kallelse.

VÅRSTÄDNINGEN

Vi genomför därför inte heller i vår någon gemensam städdag, i form av samling, transport eller fika. För att ändå hålla samfällighetens gemen-samma ytor i fint skick blir det därför denna gång vars och ens ansvar att vid valfri, lämplig tidpunkt att genomföra en individuell insats.

Skötselområdena i kv Getväppingen framgår av fliken
”Fastighetsägare”/ ”Gemensamma skötselområden”. Vissa fastighetsägare har på ett föredömligt sätt redan genomfört städning på ett antal av våra gemensamma ytor! 😊

Säckar finns i kvartersförrådet. Sådant som ska transporteras till Lövsta återvinningscentral kan läggas upp vid gaveln vid sidan av spolplattorna. Styrelsen kommer sedan att sörja för att transporten till Lövsta genomförs vid en tidpunkt när så blir lämpligt. Grenar, löv, kvistar och liknande avfall sorteras alltid i säckar för sig.

Observera att endast sådant avfall som kommer från de gemensamma parkområdena nu får lämnas för samfällighetens borttransport. Var och en får själv ordna borttransport av det avfall som kommer från den egna tomten.