Lag och stadgar

Samfälligheten verkar utifrån följande lagar, stadgar och beslut:

1. Lag om förvaltning av samfälligheter. SFS 1973:1150.

Lagen behandlar en samfällighets uppgift samt beskriver krav på former för registrering av samfälligheten, krav på stadgar, styrelse och firmateckning (dvs vem som har rätt att skriva på avtal, göra utbetalningar m.m.)

2. Anläggningsbeslut enligt fastighetsregistret.

Anläggningsbesluten anger vad samfällighetens egendom omfattar såsom vägar, kablar, ledningar, rör, belysning, trädgårdsanläggningar, lekplatser, garage, central för värme och vattenförsörjning m.m.För samfälligheten finns tre anläggningsbeslut.  De avser:

– Anläggningar som betjänar båda kvarteren gemensamt
– Anläggningar specifikt avsedda för kvarteret Getväpplingen.
– Anläggningar specifikt avsedda för kvarteret Jordrevan.

Anläggningsbesluten framgår nedan i länken till föreningens stadgar.

3. Föreningens stadgar

Föreningens stadgar behandlar bland annat vem som är medlem, styrelsens arbetsformer och förvaltning, föreningsstämman och vad som där ska avhandlas. Föreningens stadgar finns i två versioner:.

4. Beslut om verksamheten fattat på föreningens årsstämma.

Det senaste årsstämmoprotokollet återfinns under fliken ”Stämmor och styrelsemöten”.