Sommar

Så har sommaren anlänt. Sommarbrev har delats ut till alla hushåll. Uppgifter om ansvaret för olika städområden, grannsamverkan samt om larm- och varningssystem finns här på hemsidan under ”fastighetsägare”.

Övre lekparken, Getväpplingen

Styrelsen söker fortfarande efter ett kompetent och seriöst anläggningsföretag som till rimligt pris kan ta sig an uppdraget att ställa i ordning övre lekparken i kvarteret Getväpplingen. Alla goda tips och uppslag välkomnas till styrelsen@jordvapplingen.se

Undersökning angående ladduttag för elbilar

En arbetsgrupp i kvarteret Getväpplingen har utarbetat en enkät hur stort intresset är för ladduttag för elbilar. Förutsättningarna skiljer sig mellan Getväpplingen och Jordrevan genom att Getväpp-lingen har gemensamma garage. Utvecklingen på elbilsmarknaden går snabbt. Resultatet av enkäten får visa om och i så fall vid vilken tidpunkt det kan bli dags att genomföra de insatser som fordras för detta. Enkäten ska vara besvarad senast den 20 juni.

Upprustning av undercentralen år 2022

Styrelsen har tillsammans med Rörmannen i Bromma AB inlett förberedelser för att under sommaren 2022 byta ut den centrala utrustningen i undercentralen för fjärrvärme, nämligen varmvattenväxlare och värmeväxlare. All denna utrustning är då 24 år gammal och har därmed stått pall under halva den tid som vårt bostadsområde funnits.  Samtidigt avses även cirkulationspumpen för kvarteret Jordrevan bli utbytt, den är av samma ålder som värme- och varmvattenväxlarna. Motsvarande cirkulationspump för kvarteret Getväpplingen fick bytas ut redan år 2015. Samtidigt med denna upprustning önskar styrelsen få till stånd ett nytt övervaknings- och styrsystem för anläggningen som kan hanteras på distans. I samband med upprustningen kommer varmvattnet att behöva vara avstängt under ett par dagar.

Att möta våren

Uppslutningen var mycket god på städdagen lördagen den 17 april och vädret visade sig för en gångs skull från sin allra bästa sida. Pandemin gjorde att vi använde oss av containrar från Ragns-Sells, vilka levererades och hämtades punktligt. De blev i båda kvarteren mycket välfyllda och i Getväpplingen fick vi som tur var hjälp med att köra ett stor lass säckar på en av de boendes lastbilar. Jehanders hade levererat både jord och sand som kunde ösas på plats av de boende. Michael P fyllde tacknämligt upp potthål och gropar i gatan med asfalt. Vi tog också ur några av de träd i Getväpplingen som växt sig allt vidare. Till sist fick vi avnjuta fika och korv vid ”Affärsbacken” serverad av mycket kompetent personal ur kvarterets yngre generation.

Nog med fortkörningar

Vad göra för att hålla nere hastigheten i våra gränder, framför allt med tanke på våra yngsta. Ännu fler flexibumps, fler varningsskyltar, blomlådor, bockar, låsta grindar eller avspärrningskedjor??? Mer av detsamma eller nya grepp? Frågan har kommit upp i olika sammanhang, diskuterats länge och behandlats i styrelsen. Den senare har stannat för att nu sätta upp en hastighetsdisplay som visar aktuell fart hos fordonsföraren, i röd text om det går för fort. Utrustningen drivs genom ett batteri som laddas upp under mörkrets timmar när det kommer ström till gatubelysningen. Den här anläggningen sätter vi upp under maj månad i kvarteret Getväpplingen, faller det väl ut kan det mycket väl bli ytterligare en i kvarteret Jordrevan.

Vårstädning 17 april kl. 9.00

Våren är på väg!  Därmed dags för vårstädning. Samling kl. 9.00. I kvarteret Jordrevan samlas man vid vändplanen i respektive gränd. I kvarteret Getväpplingen samling på parkeringen vid övre garagelängan.

Med hänsyn till coronaläget är det viktigt att vi håller avstånd – 2 meter – god handhygien, samt håller oss hemma om vi känner oss det minsta dåliga.

Vi har i år beställt containrar för trädgårdsavfallet, en för vardera kvarteret i stället för transporter med släpkärra. Den ena ställs upp vid mittersta grändens vändplan i kv. Jordrevan, den andra invid spolplattorna kv. Getväpplingen.   

Följande gemensamma insatser förbereds:

Jordrevan:
– Jord behöver fyllas på i rabatten bakom den nya stenmurer intill lekplatsen.
– Kallasfalt behöver läggas på i en försänkning i anslutning till en fastighet i den övre gränden. 

Getväpplingen:
 – För att bereda plats för en beställld klätterställning i den övre lekparken behöver en gungställning och en vippgunglek flyttas och en rot som hamnar inom säkerhetsområdet för gungan behöver tas bort. 
– Några s.k. potthål innanför infarten till kvarteret behöver fyllas med kallasfalt.
– En del grenar behöver tas bort på det träd som växer in ovanför den övre garagelängan. 
– Marktäckande växter behöver planteras vid trappen intill garagelängan där det tidigare fanns nyponbuskar.

Klockan 11.15 serveras fika och korv ovanför affärsbacken. Alla barn och vuxna är välkomna.

Efter kl. 12.30 finns det möjlighet för fastighetsägare att lämna eget trädgårdsavfall i containern vid spolplattorna om det då fortfarande finns plats kvar i den.

LADDNING AV ELBILAR OCH LADDHYBRIDER

Utvecklingen på elbilsmarknadengår fort. Det finns bedömningar att om några år kommer cirka 70 procent av alla nya bilar att vara laddningsbara. En arbetsgrupp av boende i kvarteret Getväpplingen har påbörjat en förstudie angående förutsättningar att framöver ordna laddningsmöjligheter för de som så önskar på garageplatsen. En enkät planeras till senare i vår i syfte att ge en bild av vilket intresse som finns i kvarteret Getväpplingen som ju har gemensamma garage. I kvarteret Jordrevan är detta däremot en fråga för varje enskild fastighetsägare.                                                                                                                                             

NY LEKUTRUSTNING TILL ÖVRE LEKPARKEN, KVARTERET GETVÄPPLINGEN

Goda lekmöjligheter behövs i nära anslutning till bostaden framför allt när barnen är i förskoleåldern dvs.  3-6 år. Idag finns ingen klätterställning i den övre lekparken. En sådan har därför beställts från HAGS i Aneby, vilka är proffs på lekplatsutrustning. Så här kommer den se ut:

Gungställning och vippgunglek behöver först flyttas för att det ska bli plats för klätterställningen och en rot behöver tas bort. Vi räknar med att göra det på städdagen.
I vecka 16, dvs 19-22 april anländer leveransen. Den ställs upp på ängen invid lekplatsen.
Sedan behöver vi påföljande helg, den 23-25 april ett antal frivilliga som under sakkunnig ledning samlas någon dag för att montera ihop den. Konstruktionen byggs på skenor vilka ska grävas ner 40 cm. Sedan finns en monteringsanvisning som man arbetar efter.

ÅRSSTÄMMAN 2021 MYCKET VÄL GENOMFÖRD

Du bor i en samfällighet där de allra flesta bostadsinnehavare tar ett aktivt ansvar. I samband med att den skriftliga årsstämman genomförts hade hela 68 av 78 fastighetsägare dvs. nittio procent tagit del av årsstämmohandlingarna, fyllt i och lämnat in sin röstsedel. Vilket gäng! En samfällighet där fastighetsägarna är så pass aktiva och tar ansvar är givetvis en stor tillgång, ett riktigt styrkebesked för alla oss som bor här. Årsstämmoprotokollet kan laddas ner här.

Nu har vi lagt verksamhetsåret 2020 till handlingarna och kan se framåt.  Vi går in i 2021 års arbete med god ekonomi, med ordning och reda i verksamheten, samt med en bra uppfattning av vad vi behöver göra för att hålla kvaliteten på topp i våra anläggningar och i vårt område.  

Låt oss nu hoppas att nästa års stämma kan genomföras på vanligt sätt igen när vi åter kan vara samlade på plats.  

Årsstämman 2021

Årsstämmohandlingarna har nu delats ut till alla fastighetsägare. Där finns verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, samt revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2020 samt valberedningens förslag till styrelse och övriga förtroendevalda. Där återfinns också styrelsens förslag till budget och valberedning för kommande verksamhetsår.

Årsstämman ska enligt stadgarna genomföras i mars eller april månad varje år. Den rådande pandemin gör det inte möjligt att samlas i en lokal för att genomföra stämman. Därför sker i stället – liksom närmast föregående år –  en skriftlig kommunikation – poströstning –  där varje fastighetsägare kan visa att man genom att lämna en röstsedel tagit del av och godkänt årsstämmohandlingarna.

Röstsedeln skall snarast lämnas i brevlådan till:

  •  Mats Söderberg, Blåarvsgränd 88 eller
  • Anders Klintevall, Renfanegränd 23.

Den ska vara lämnad senast den 17 mars kl. 21.00.
– Årsstämmohandlingarna finns även att ladda ner här
– Har din röstsedel kommit bort? Skicka ett meddelande till styrelsen så får du en ny i brevlådan. Epostadress: styrelsen@jordvapplingen.se

Vårstädning den 17 april

Vårstädningen kommer att äga rum lördagen den 17 april. Samling kl. 9.00. I kvarteret Getväpplingen sker samling vid den övre garagelängan. I kvarteret Jordrevan samlas man i slutet av respektive gränd. Vi kommer i år att disponera en container för varje kvarter. Vi kommer också att genomföra en del mindre underhållsåtgärder i respektive kvarter. Klockan 11.15 serveras fika och korv ovanför affärsbacken, kv. Getväpplingen. Alla barn och vuxna i samfälligheten är välkomna.

Efter kl. 12.30 finns det möjlighet för fastighetsägare att lämna avfall från den egna tomten om det då fortfarande finns plats kvar i containrarna.

När blir våra gränder och gångstråk rensopade?

Vi behöver först avvakta att snöhögarna smälter och försäkra oss om att vintervädret inte återvänder. Så det kan dröja något ytterligare några veckor från när detta skrivs, den 1 mars. Ytterst är det vår entreprenör, Westpoint, som avgör detta. Vi kan alla redan nu förbereda oss genom att sopa in grus från kanten till våra häckar, så att vi får med så mycket som möjligt i den kommande maskinsopningen.

Vintern är här

När detta skrivs verkar det som om vi har en period med vinterväder framför oss. Många tycker det säkert är skönt att vi efter en lång, grå molnig period vi får ett klarare väder med vitt i backarna. Och vi ser fram emot att dagarna blir allt längre. Styrelsen är i färd med att förbereda budget för det kommande året. Frågan är om det åter blir möjligt att genomföra en årsstämma i mars eller april på sedvanligt sätt, eller om det åter bli fråga om ett skriftligt förfarande liksom förra gången. Det är ännu för tidigt att avgöra det, vi får se hur det ser verkar om någon månad och bestämmer då. Hur som helst är vi inriktade på att hålla stämma på det ena eller andra sättet under den stipulerade tiden, nämligen under mars eller april månad.

Investeringar i undercentralen

Undercentralen är samfällighetens hjärta som levererar värme och varmvatten till fastigheterna. Styrelsen har i september fattat ett inriktningsbeslut om att byta ut värmeväxlare och varmvattenväxlare i undercentralen under sommaren 2022. En investering som i storleksordningen uppgår till drygt 500 000 kronor. De nuvarande värme- och varmvattenväxlarna härrör från 1998 och dess livslängd närmar sig sitt slut. Och vi vill inte vänta till något går sönder, vilket tenderar att hända mitt i vintern. Vi kommer samtidigt se till att anläggningen kan övervakas och styra på distans, t ex om vi behöver fylla på vatten för värmecirkulationen för fastigheterna.

Styrelsen har från år 2015-17 och framåt låtit byta cirkulationspump (Getväpplingen), bytt ut all elektrisk utrustning, installerat nya expansionskärl, tryckhållare, avgasningsanläggning samt pump för varmvattencirkulationen. Nu är det alltså tid för värme- och varmvattenväxlarna. Det kommer att innebära förhållandevis stora ombyggnadsarbeten vilka genomförs sommartid för att minimera effekterna på vårt boende.

Kontakt eller kontaktlöshet med Nordea

I oktober fick vi allvarliga problem med vår bank Nordea. Vi behövde, till följd av byte av kassör, ändra administratörsbehörigheten till vårt konto. Vi tog kontakt med banken och räknade med att få detta ordnat på några dagar. Det krävs en omfattande pappersexercis och i banken lyckades våra handlingar försvinna, inte en gång, utan vid flera tillfällen i rad. Dessutom var kommunikationen väldigt långsam. Det känns märkligt att en internetbank fortfarande skickar och begär in handlingar i kuvert med B-post, dvs med billigare porto som nästan tar en vecka. Det innebär att det tar väldigt lång tid att få alla blanketter, att sända tillbaka dem i påskrivet skick varefter det visar sig att banken inte hittar handlingarna. Det värsta var att ingen kunde ge oss några svar. ”Det verkar ha blivit något fel, vi skickar en ny omgång blanketter”. Givetvis med B-post även denna gång. Så här fortgick det, dag efter dag, vecka efter vecka. Vi satt ofta någon timme i kö enbart för att komma fram till någon person i banken som inte kunde lämna besked men lovade att ”trycka på”. Så hade det gått en månad och flera räkningar var upplupna till betalning. Vi tycktes ha hamnat i total stiltje och fick begära uppskov med fakturor bl.a. från Stockholm Vatten och Avlopp. Det handlade om stora belopp. Skulle vi nu bli utan vatten och värme pga. obetalda räkningar? När allt hade stått stilla i fem veckor kontaktade ordförande Mats Söderberg chefen för Nordeas Business Banking, Nina Arkilahti. Då började det plötsligt hända saker och ting. Hon satte en av sina medarbetare på att snabbt detta. Efter att varit utspärrade i mer än sex veckor, utan tillgång till våra innestående bankmedel löste sig det hela på några dagar, våra behörigheter var ordnade, och vi kunde äntligen dra en lättnadens suck. Som kompensation för allt detta fick vi till samfälligheten en utbetalning på – hör och häpna – 500 kronor… Vi som hade fått hundratusentals kronor inlåsta. Men att det kan fungera så här pass illa i en storbank kom som en obehaglig överraskning.