Personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter i kraft, som heter GDPR, (General Data Protection Regulation), och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen.

Den ersätter PUL, den svenska personuppgiftslagen vilken trädde i kraft 1998 och som tidigare reglerade hantering av personuppgifter. Jordväpplingens samfällighetsförening behandlar endast nödvändiga personuppgifter, såsom fastighetsbeteckning, fastighetsägare, adress samt postadress. Dessa uppgifter sparas inte i dataregister utan finns endast i pappersform hos styrelsen.

Personuppgifterna hämtas från den lagfartsförteckning som vi årligen beställer från Villaägarna för underlag till korrekt medlemsförteckning. From 2018 levereras lagfartsförteckningen utan personnummer.

Det datasystem (Visma Spcs) föreningen använder för registrering av medlemsavgifter innehåller inga personuppgifter utan registrering sker på respektive fastighetsbeteckning.

Det är samfällighetsföreningen som är personuppgiftsansvarig och styrelsen ansvarar för att föreningen följer lagen. Jordväpplingens samfällighet hanterar medlemmars personuppgifter enbart för samfällighetens eget arbete och lämnar inte personuppgifter vidare.