Höststädning

Lördagen den 23 oktober är det dags för höstens städdag, samling kl 9.00. Mörkret infinner sig, det blir dags att ställa tillbaka klockan och att avsluta trädgårdssäsongen. Därmed samlas vi och gör fint på våra gemensamma ytor. Samling för Getväpplingen vid övre garagelängan, för Jordrevan vid vändplanen för respektive gränd. Alla fastighetsägare förväntas ställa upp.

En avfallscontainer ställs upp för respektive kvarter. Getväpplingens vid spolplattorna medan Jordrevans ställs intill den mellersta vändplanen. Packa ihop avfallet så gott det går så vi undviker en massa luft i containern. Överfyll inte containrarna, är det fullt så är det….
Att komma med en stor gran och lägga den överst, när containern redan är full till bredden, ger inga bonuspoäng, utan gult kort! Meddelas på förekommen anledning…

Klockan 11.15 serveras fika och korv. Väl mött kära grannar! Servering sker strax ovanför affärsbacken invid Blåarvsgränd 44. Vi hoppas på fint väder samt att dessutom få återinviga Övre Lekparken i Getväpplingen vilken för närvarande genomgår en välbehövlig ansikts-lyftning, med tanke på nya och kommande generationer av boende i de yngsta åldrarna.

INSPEKTION AV HUSGRUNDER den 1 – 5 november

Under vecka 44, den 1-5 november genomför Rörmannen i Bromma på uppdrag av styrelsen en inspektion av krypgrunderna under fastigheterna i samfälligheten. Husen närmar sig femtio års ålder och det finns skäl att hålla ordentlig koll så att inte fukt-, rör- och ledningsskador uppstår. En sådan inspektion genomförs numera vartannat år.

Inspektionen omfattar kontroll av följande:

– läckage och kondition på värmerör, spillvatten, dagvatten.
– kondition på ventiler till värme och vatten.
– balkar, eventuellt ras av jord.
– klamring av kabel-TV, kablar och kopplingsdosor.
– kondition på isolering runt rör.
– fukt och kondition på kulvertar in till radhuslängor.

Vid anmärkningar dokumenteras, fotograferas skadan och vi får åtgärdsförslag presenterade. Skador på gemensamma rör, ledningar och kablar m.m. åtgärdas av samfälligheten. Skador som avser en enskild fastighet åtgärdas och bekostas av respektive fastighetsägare.

I kvarteret Getväpplingen finns en ingång i varje radhuslänga till husgrunden. I kvarteret Jordrevan finns en ingång under varje fastighet. Det åligger där varje fastighetsägare att se till att ingången är lättåtkomlig och väl synlig. Har inspektionsluckan på något sätt täckts över eller skyms är det fastighetsägarens uppgift göra den tillgänglig samt tydligt markera den. Om detta inte skett får den fastighetsägaren själv ordna och bekosta en egen inspektion. Man behöver däremot inte finnas på plats under själva inspektionen

Styrelsen