Sommar

Så har sommaren anlänt. Sommarbrev har delats ut till alla hushåll. Uppgifter om ansvaret för olika städområden, grannsamverkan samt om larm- och varningssystem finns här på hemsidan under ”fastighetsägare”.

Övre lekparken, Getväpplingen

Styrelsen söker fortfarande efter ett kompetent och seriöst anläggningsföretag som till rimligt pris kan ta sig an uppdraget att ställa i ordning övre lekparken i kvarteret Getväpplingen. Alla goda tips och uppslag välkomnas till styrelsen@jordvapplingen.se

Undersökning angående ladduttag för elbilar

En arbetsgrupp i kvarteret Getväpplingen har utarbetat en enkät hur stort intresset är för ladduttag för elbilar. Förutsättningarna skiljer sig mellan Getväpplingen och Jordrevan genom att Getväpp-lingen har gemensamma garage. Utvecklingen på elbilsmarknaden går snabbt. Resultatet av enkäten får visa om och i så fall vid vilken tidpunkt det kan bli dags att genomföra de insatser som fordras för detta. Enkäten ska vara besvarad senast den 20 juni.

Upprustning av undercentralen år 2022

Styrelsen har tillsammans med Rörmannen i Bromma AB inlett förberedelser för att under sommaren 2022 byta ut den centrala utrustningen i undercentralen för fjärrvärme, nämligen varmvattenväxlare och värmeväxlare. All denna utrustning är då 24 år gammal och har därmed stått pall under halva den tid som vårt bostadsområde funnits.  Samtidigt avses även cirkulationspumpen för kvarteret Jordrevan bli utbytt, den är av samma ålder som värme- och varmvattenväxlarna. Motsvarande cirkulationspump för kvarteret Getväpplingen fick bytas ut redan år 2015. Samtidigt med denna upprustning önskar styrelsen få till stånd ett nytt övervaknings- och styrsystem för anläggningen som kan hanteras på distans. I samband med upprustningen kommer varmvattnet att behöva vara avstängt under ett par dagar.