Nytt från styrelsen

Sommaren som gick…

Vi kan se tillbaks på en lång skön sommar. Allt tycks ha fungerat väl under semesterperioden. De olika skötselområdena har som det är tänkt vårdats fint av oss som bor här, precis som det är tänkt. Inga ovälkomna, okända ”gäster” har – efter vad som är känt  – drabbat oss. Undercentralen för värme och vatten har fungerat helt utan larm eller driftstörningar. Då och då har det kommit en regnskur så att grönområdena hållit sig fina.

Varubilar som kör fort på våra gränder

Styrelsen är dock bekymrad över trafiksituationen, det förekommer allt för höga hastigheter i samband med varuleveranser på gränderna inom de båda kvarteren. Det är inte ofta men en gång är en gång för mycket. Därför kommer en fortsatt dialog att ske med de närmast boende om tänkbara åtgärder för att få till stånd en generell respekt för de rådande hastighetsbegränsningarna. Gränderna i området är som bekant gångfartsområde vilket innebär en hastighet om cirka 7 km/tim.

Genomförda renoveringar i år

Garagetaken i kvarteret Getväpplingen har efter 47 år fått ny takbeläggning. Håller det nu anbringade Katepal underlagspapp och Katepal Dubbel takpapp (dubbel stomme) lika länge som det föregående från Trebolit blir nästa takrenovering sommaren 2067.

En renovering vid lekparken i kvarteret Jordrevan innebär att gammal uttjänt slipers tagit bort och en prydlig stenmur har tillkommit. Tidigare under året har Stora lekparken i kv. Getväpplingens nedre del försetts med ny belysning.

Upprustningsinstatser i pipeline.

Styrelsen har beslutat komplettera lekutrustningen i Övre lekparken, Getväpplingen med en klätterställning, utöver den sandlåda, de gungor och den vippgunglek som redan finns där. Parken kommer därefter att rustas med bl.a. nytt staket och grindar. Det tillkommer nya barn i den delen av kvarteret.

Delar av räcket i ”Affärsbacken”, kvarteret Getväpplingen är i dåligt skick och behöver bytas ut. Det är den del som är närmast lekplatsen. Styrelsen har tagit kontakt med en smidesverkstad som ska genomföra detta.

Satsning på undercentralen

Undercentralen är samfällighetens hjärta som levererar värme och varmvatten till fastigheterna.

Styrelsen har i september fattat ett inriktningsbeslut om att byta ut värmeväxlare och varmvattenväxlare i undercentralen under sommaren 2022 till en investering i storleksordningen 500 000 kronor. De nuvarande värme- och varmvattenväxlarna härrör från 1998 och dess livslängd närmar sig sitt slut. Och vi vill inte vänta till något går sönder, vilket tenderar att hända mitt i vintern.

Styrelsen har från år 2015-17 och framåt låtit byta Cirkulationspump (Getväpplingen), bytt ut all elektrisk utrustning, installerat nya expansionskärl, tryckhållare, avgasningsanläggning samt pump för varmvattencirkulationen.

Nu är det alltså tid för värme- och varmvattenväxlarna. Det kommer att innebära förhållandevis stora ombyggnadsarbeten vilka genomförs sommartid för att minimera effekterna för oss boende.

Exploateringsplanerna

Planerna på exploatering för flerfamiljshus vid Björnmossevägen fortsätter. Man har lovat ta hänsyn till de boendes reaktioner, men det innebär troligen att man kapar ett våningsplan här eller där, vi tycks inte ha fått gehör för ett omtag där man skonar växtlighet, natur och gångvägar.  Även om det för tillfället förefaller lugnt smids planerna vidare på Stadsbyggnadskontoret. Detta blir en viktig fråga att bevaka med hänsyntill vår framtida boendemiljö. Den hårda framfarten med nya fastigheter i vissa bostadsområden avskräcker.

Årsstämma 2020

Veckan före den planerade årsstämman den 19 mars slog pandemin till med full kraft. När styrelsen beslutade sig för att skjuta på årsstämman förväntades det att den ändå skulle kunna genomföras redan någon eller några månader senare. Så blev ju inte fallet.

Med den utveckling som situationen med Coronaviruset tagit och att mer än halva verksamhetsåret gått planerar styrelsen i år att genomföra en årsstämma i skriftlig form. Dvs i form av att man som fastighetsägare skriftligen har att ta ställning om godkännande av räkenskapsåret 2019, val av ny styrelse och förtroendemän och budget/verksamhet för år 2020. Det blir alltså inget fysiskt möte på en plats denna gång.  Styrelsen återkommer inom kort angående detta.

Styrelsens förhoppning är givetvis att årsstämman för år 2021 återigen ska kunna genomföras som vanligt någon gång under mars eller april nästa år.

Kjell Jarlegård har avlidit.

I somras avled samfällighetens tidigare ordförande Kjell Jarlegård i en ålder av 79 år efter en långvarig sjukdomsperiod. Han och familjen var en av de ursprungligen bosatta i området från dess tillkomst fram till år 2017 på Blåarvsgränd 48.

Kjell var samfällighetens ordförande 2003-2014 och gjorde stora och viktiga insatser för vår samfällighet och var en mycket omtyckt person kännetecknad av ett tryggt och säkert ledarskap. Styrelsen ordnade i samband med begravningen en minnesgåva från samfälligheten till Cancerfonden till Kjells minne.