Dags att byta takpapp på garagelängorna

Arbetet med att byta takpapp på garagelängorna i kvarteret Getväpplingen kommer att genomföras med start den 18 maj och pågå under en veckas tid.  

Taktäckningen på våra båda garagelängor i kvarteret Getväpplingen slutfördes den 17 maj 1973 av AB Trebolit med 15 års garanti. Beläggningen uppnår därmed i dagarna en ålder av 47 år och det har blivit hög tid att lägga nytt. Styrelsen har därför – efter att ha infordrat ett antal anbud – uppdragit till Takfokus i Sverige AB, Stenhamra (tidigare AB Northpower Takentreprenader), att utföra en ny beläggning av garagetaken. Kostnaderna för denna inryms inom vår ordinarie budgetram.

UPPFÖRANDE AV STENMUR VID LEKPARKEN KV JORDREVAN

Styrelsen har vidare uppdragit till Nahlbom bygg och hantverk, NBH bygg AB, Spånga, att genomföra upprustningsarbete vid den ena lekparken i kv. Jordrevan i form av en stenmur. NBH bygg AB genomförde i höstas reparation och tätning av kulverten ovanför samfällig-hetens undercentral för fjärrvärme.

De slipers som ligger vid lekparken som avgränsning mot ett buskage kommer att fraktas bort och ersättas av en stenmur. Den blir cirka 40 meter lång, 40-80 cm hög och kommer att består av ett bärlager, samt mursten och krönplattor.

ÅRSSTÄMMAN FLYTTAD TILL EN SENARE TIDPUNKT

I rådande läge är det inte möjligt att genomföra någon årsstämma. Vi har därför ställt in den aviserade stämman på obestämd tid. Styrelsen och övriga funktionärer kvarstår tills vidare. Så snart omständigheterna så tillåter, med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens bedömningar, återkommer styrelsen med en kallelse.