Skriftlig årsstämma genom poströstning

Meddelande med ett röstkort har delats ut inför årstämman 2020 som i år sker i form av poströstningsförfarande. De gula eller gröna röstkorten avskiljs, skrivs under och lämnas snarast, till Mats Söderberg, Blåarvsgränd 88 eller till Anders Klintevall, Renfanegränd 23. Ett kort per fastighet. Senast den 28 september ska de vara inlämnade. Glöm inte att notera fastighetsnumret. Redan nu har många lämnat sitt röstkort.

Årsstämma skulle egentligen genomförts den 19 mars men bara några dagar innan slog Covid 19 till. Styrelsen bestämde därför att skjuta fram stämman för en tid. Ingen kunde då ana för hur länge…

För att kunna avsluta verksamhetsåret 2019, få till ny styrelse och övriga förtroendevalda samt beslut om budget samt mandat att gå vidare med vissa frågor – t ex att motverka exploateringen av Björnmossevägen – genomförs nu en årsstämma genom poströstning, där fastighetsägarna får godkänna att vi går vidare. Årsstämmohandlingarna finns att ladda ner under menyn ”Föreningen”, gå till fliken ”Stämmor och styrelsemöten”

Valberedningens förslag vad gäller val av styrelse och övriga ser ut som följer:

STYRELSE

Ordförande: Mats Söderberg (G), omval

Ledamöter: (2 år): Anders Klintevall (J), omval, Björn Sorkin (J), omval, Ava Pettersson (G), nyval.                 

(Niklas Henningsohn (G) och Andreas Dahl (J) är valda år 2019 för två år).

Suppleanter: Matias Johansson (G) omval, Michaela Björn (G), omval, Folke Johansson (J). omval, Renée Höijer (J) omval och Björn Pettersson (G), nyval.

REVISION

Revisorer: Magnus Ahlin (J), omval, Kalle Wallin (G) omval.
Revisorssuppleanter: Johan Svahn (G) omval och Karin Wedenius (J) nyval.

KONTAKTPERSONER

Gemensamma bredbandsfrågor: Matias Johansson (G), omval.
Grannsamverkan: Erik Renner (J), omval, Therese Wallin (G), omval,
Anders Hellqvist (G), omval.
Kvartersförråd: Andreas Dahl (J), omval, Mats Söderberg (G), omval.
Snöröjning, sandning, sophämtning: Andreas Dahl (J), omval, Niklas Henningsohn (G) omval.
Spolplattor: Björn Pettersson (G), omval.
Undercentral: Niklas Henningsohn (G), omval.

HÖSTSTÄDDAG LÖRDAGEN DEN 17 SEPTEMBER

Sedvanlig höststädning äger rum lördagen den 17 oktober kl . 9.00 – 11.30. Samfälligheten ordnar med släp för transporter. Kvarteret Getväpplingen samlas vid övre garagen, i Jordrevan samlas man vid vändplanen i respektive gränd. Fika, korv och saft serveras cirka 11.15 invid Blåarvsgränd 44 ovanför affärsbacken i kvarteret Getväpplingen.  Vi ställde in förra höstens städning pga stormväder och vårstädningen p.g.a. Coronaviruset. Vi genomför nu en städdag med tillämpande av försiktighet för att förhindra sprittsmidning.