Årsstämman flyttas till en senare tidpunkt

I rådande läge är det inte möjligt att genomföra någon årsstämma. Vi har därför ställt in den aviserade stämman på obestämd tid. Styrelsen och övriga funktionärer kvarstår tills vidare. Så snart omständigheterna så tillåter, med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens bedömningar, återkommer styrelsen med en kallelse.

VÅRSTÄDNINGEN

Vi genomför därför inte heller i vår någon gemensam städdag, i form av samling, transport eller fika. För att ändå hålla samfällighetens gemen-samma ytor i fint skick blir det därför denna gång vars och ens ansvar att vid valfri, lämplig tidpunkt att genomföra en individuell insats.

Skötselområdena i kv Getväppingen framgår av fliken
”Fastighetsägare”/ ”Gemensamma skötselområden”. Vissa fastighetsägare har på ett föredömligt sätt redan genomfört städning på ett antal av våra gemensamma ytor! 😊

Säckar finns i kvartersförrådet. Sådant som ska transporteras till Lövsta återvinningscentral kan läggas upp vid gaveln vid sidan av spolplattorna. Styrelsen kommer sedan att sörja för att transporten till Lövsta genomförs vid en tidpunkt när så blir lämpligt. Grenar, löv, kvistar och liknande avfall sorteras alltid i säckar för sig.

Observera att endast sådant avfall som kommer från de gemensamma parkområdena nu får lämnas för samfällighetens borttransport. Var och en får själv ordna borttransport av det avfall som kommer från den egna tomten.