Stockholm Exergi och vår energiförbrukning

Vi har haft en representant för Stockholm Exergi på besök för att gå igenom samfällighetens energiförbrukning avseende fjärrvärme och varmvatten. Denna svarar för drygt femtio procent av föreningens kostnader. Det är därför viktigt att ha koll på att vårt värme- och varmvattensystem levererar på ett optimalt sätt

De leveransdata vi fick från Stockholms Energi visar på att vår anläggning levererar mycket väl. Styrelsen har, liksom vid motsvarande genomgång för två år sedan dessutom fått erkännande för att vi har så pass god kontroll på vår värmeanläggning.

De data vi nu presenterats från Stockholm Exergi visar att vi I vår samfällighet har en mycket jämn energiförbrukning, med obetydliga variationer över åren. Det finns därtill ett nära och mycket samlat samband mellan dygnsmedeleffektuttag och utetemperatur. Detta visar på att vår anläggning är väl intrimmad. Sambandet är också mycket bra mellan den värme vi tar emot och returvärmen vi lämnar ifrån oss. Det energivärde som samfälligheten tar ut, uttryckt i effekt per uppvärmd kvadratmeter ligger också mycket nära det riktvärde Stockholm Exergi redovisar. Alltså, återigen ett gott betyg till samfälligheten och dess anläggning!

Jordväpplingens samfällighet har ett avtal med Schneider Electric som årligen genomför en besiktning av undercentralen. Utifrån de synpunkter och åtgärdsförslag som kommer upp i protokollet har styrelsen sedan en genomgång med vår VVS-entreprenör, Rörmannen i Spånga, och kommer med dem överens om vilka åtgärder som ska vidtas. Det är Rörmannen som sedan genomför dessa åt samfälligheten.

HÖSTSTÄDDAGEN
Så kunde vi den 17 oktober äntligen träffas för att genomföra en gemensam städdag. Förra hösten fick vi ställa in p.g.a. stormväder och i våras hade ju pandemin just brutit ut. Det fanns en hel del grenar och kvistar att forsla bort till Lövsta. Tack till Mathias (22) Johansson (G) och Bengt Lundkvist (J) som svarade för transporterna. Dagen är också viktig för gemensamhet och samvaro, med korv och fika som familjen Matias (44) Johansson och Sandra Lundström ordnat. Nu är sommaren definitivt över – för denna gång.

ÅRSSTÄMMAN GENOMFÖRD

Årsstämman är nu genomförd för 2020, denna gång i form av poströstningsförfarande p.g.a. den rådande pandemin. En betryggande majoritet fastighetsägare godkände stämmoförslagen. Ingen var emot. Protokollet har delats ut. Styrelsen konstituerades den 13 oktober. Vi hoppas att årsstämman 2021 ska kunna genomföras under vanliga former.

OMVANDLINGEN AV KÄLVESTA

Planerna på en jätteskola – en av Sveriges största – på Björnbodaskolans tomt har godkänts av fullmäktige och planerna att omvandla Björnmossevägen till stadsgata med flervåningshus löper vidare. För att påverka detta krävs boende som gör olika insatser. Du som vill engagera dig aktivt i dessa frågor är välkommen att höra av dig till ordförande Mats Söderberg.