Kallelse till samfällighetens årsstämma den 9 mars.

Fastighetsägare i samfälligheten har i uppgift att utifrån årsstämmohandlingar och delaktighet i årsstämma ta ett ansvar för att verksamheten i föreningen genomförs på ett regelrätt och effektivt sätt och att den styrelse och de övriga förtroendevalda som väljs får bästa möjliga förutsättningar att verka.

Det är vi själva, vi som bor här, som driver vår samfällighet efter bästa förmåga. Skött på ett rådigt sätt ger oss verksamheten en väl fungerande boendesituation till rimlig kostnad. Verksamheten blir precis så bra och effektiv som de gemensamma ansträngningarna av oss boende här leder till, varken mer eller mindre.               

Det handlar god om ekonomisk hushållning, om drift och underhåll avseende värme, vatten, hushållsavfall, snöröjning, fiber och kabel-TV, vägar och gränder, vägbelysning, lekplatser, gemensamma grönytor m.m.

Enligt föreningens stadgar ska årsstämma genomföras under mars eller april varje år på tid och plats som styrelsen anger. Styrelsen kallar därför till ordinarie årsstämma torsdagen den 9 mars 2023, kl. 19.00 i Björnbodaskolans matsal,  Skogsnävegränd 3.                                .       
Välkommen till årsstämman!

Årsstämmohandlingar att ladda ner finns här.

Valberedningens förslag finns att ladda ner här.