SOMMARBREVET

Följande uppdateringar och påminnelser har delats ut till samtliga fastighetsägare inför sommaren.

Inget varmvatten 11-15 juli 

Som tidigare meddelats kommer det inte finnas varmvatten under den andra veckan i juli. Rörmannen AB i Bromma är i färd med att uppgradera vår fjärrvärmecentral med ny utrustning. Värmeväxlarna har redan börjat demonteras och snart är det varmvattenväxlarens tur. Denna utrustning från 1998 har nått slutet av sin tekniska livslängd efter många års trogen tjänst. Vi vill inte gärna att de tackar för sig en kylig vinterdag eftersom det tar lång tid att få ny utrustning på plats. Även cirkulationspumpen för kvarteret Jordrevan byts samtidigt ut.  

Obligatorisk matavfallssortering från årsskiftet

Stockholms stad har bestämt att det från januari 2023 är obligatoriskt att sortera ut matavfall. Det gäller bl.a. samfälligheter som vår, men även villor och flerbostadshus. Styrelsen har undersökt olika alternativ och kommit fram till att ”Minicollector” blir det bästa alternativet både ekonomiskt och miljömässigt. Collectorn – en vardera för kvarteret Getväpplingen och Jordrevan – kommer att placeras invid befintliga inkastkärl för sopor. Den rymmer 700 liter, förhindrar lakvatten, motverkar lukt och bedöms vara ett betydligt mer hygienskt tilltalande alternativ än sopskåp med tunnor. Anläggningen går 40 cm ner i marken vilket medför viss avkylning utan att anläggningskostnaderna blir i den storleksordning som när de befintliga tre meter djupa sopkassunerna anlades år 2009. Det kommer att tillhandahållas särskilda matavfallspåsar som ska användas och samma nyckel som för befintliga kassuner kommer att gälla. Anläggningen kommer på plats i höst. Närmare info kommer när de är redo att tas i bruk.

Krypgrunderna

Efter inspektionen av krypgrunderna fick styrelsen ett antal påpekanden som vi tagit tag i på olika sätt. För sex fastigheter i kvarteret Jordrevan förekom skador i avloppssystemet. Rörmannen AB återkommer efter sommaren med info till berörd fastighetsägare med förslag på lämpliga åtgärder. Styrelsen kommer att informera de fastighetsägare som hade indikationer på fukt i sin krypgrund.

Exploateringen av Björnmossevägen

Frågan om att bygga hyreshus på gångvägarna, att spränga för garage, avverka vegetation och flytta Björnmossevägen rakt över skogsmarksstråket verkar vara i ett lugnare skede nu. Staden behöver förhandla ner markanvisningarna vilket förvärrar hela ekonomin för projektet vilket tillsammans med att bostadsmarknaden har svängt gör stadens planer att omvandla området till ett ”urbant stråk” sannolikt har kylts av för ett tag framöver. Vi värnar en miljömässig, trafiksäker, barnvänlig närmiljö. Motståndskampen går vidare, fortsättning följer.

Grannsamverkan

Att drabbas av inbrott är i allra flesta fall en mycket smärtsam upplevelse. Genom vaksamhet och samverkan kan vi motverka och förhindra sådana händelser i våra kvarter. Ofta följer inbrotten efter rekognoseringar. Håll din granne underrättad när du reser bort! Att jobba förebyggande mot brott är A och O.

  • Vaksamhet. När man ser okända personer i området kan man vänligt fråga dem om det är någon speciell person de söker och om man kan hjälpa till.
  • Vid frånvaro. Meddela dina grannar, låt inte bostaden se tom och övergiven ut, ordna så att lampor tänds och släcks och se till att brevlådan töms. Skylta inte oreflekterat på sociala media att och precis hur länge du blir borta.
  • Värdesaker placeras på ett säkert ställe, dokumentera och märk värdefull egendom.

Sommaren är ofta tid för reparationer och renoveringar. Låt inga stegar stå obevakade! Det är att bjuda in oönskade personer i ditt eller din grannes hem. Tillfället gör tjuven. Så fort en stege inte används ska den låsas fast eller ställas in i förrådet. När du lånar någon av samfällighetens stegar, notera alltid lånet i förrådet och lämna tillbaks den så fort det någonsin är möjligt.

  • Larm- och varningssystem

Särskilt viktigt för dig som är nyinflyttad. Det finns möjlighet för alla i vår samfällighet att vara ansluten till ett system där vi kan varna och uppmärksamma övriga boende här i samband med brott, brand, hot och när personer uppträder misstänkt. I systemet finns ingen begränsning vad gäller antal deltagare, alla familjemedlemmar kan vara med i systemet som heter Coyards. Samfälligheten har en egen grupp i systemet med namnet ”Jordväpplingen”. Meddelanden som skickas här om aktuell händelse når alla anslutna.

För att kunna använda sig av tjänsten måste man först installera appen ”Coyards” i mobilen och sedan göra en förfrågan om medlemskap. Hur man går tillväga vid sådan installation, framgår steg för steg, via följande länk: klicka här!

Gemensamma skötselområden

Själva idén med boendet här är att vi som boende delar på skötseln av våra gemensamma ytor. Väl genomfört skapar det trivsel och samhörighet.

Gräsmattor inbegriper klippning samt skötsel av buskar och annan vegetation. Var varsam med gräsklipparna de mår inte bra av att köras i starka lutningar. Kolla oljan, men överfyll absolut inte, se markering på stickan. Gör alltid ren maskinen efter användandet.

Samfällighetens fem fina lekplatser förtjänar lite mer kärlek omsorg och vård än de nu får. De ska hållas efter och krattas för att motverka bl.a. risk för fallskador, ogräs m.m. lekredskapen torkas av. En nyttig övning för barnen är att träna dem i att städa och göra fint.

Kolla att dina häckar inte brer ut sig över trottoarer/gångvägar eller skymmer sikten så att det finns risk för olyckor. Har skräp hamnat på marken, ta gärna upp och håll efter. Ser du något som behöver göras, gör det! Alla små insatser skapar en framgångskultur, eller hur?

Jordrevan: Skötselschema upprättas för var och en av de tre gränderna i kvarteret.

Getväpplingen: En förteckning över vilket städområde i kvarteret du och din fastighet har ansvar för finns anslagen vid trappen invid den övre garagelängan.