Aktuellt från styrelsen

Inspektion av krypgrunder under fastigheterna

En inspektion av samfällighetens krypgrunder genomfördes den 25-27 november. Resultatet blev mycket positivt. Det finns inte några indikationer på fuktskador eller andra problem under våra fastigheter.

Reparationsinsatser på undercentralen.
I november genomfördes också tätningsarbeten på taket till samfällighetens undercentral. ”Kasunlocket” har försetts med en heltäckande matta och ovanpå har jordlagret lagts tillbaka. Vi hoppas att gräset snart växer upp där igen.

Exploateringen av Björnmossevägen.

Vad gäller planerna på exploatering av Björnmossevägen så har ingenting ännu aviserats på stadsbyggnadsnämndens dagordning. Enligt de tidigare planerna skulle ärendet behandlas under fjärde kvartalet 2019. Den tidplanen har satts ur spel och ärendet verkar vara vilande.  De signaler vi fått från politiskt håll är att förslaget kommer att omarbetas avsevärt möjligen till år 2022.

En sammanfattning av exploateringsärendet och våra aktiviteter kring det finns under fliken ”Exploateringsplaner”.

Årsstämmohandlingar

Handlingarna till den förestående årsstämman i mars kommer att delas ut i alla brevlådor under senare delen av februari.

Ett gott 2020 önskar styrelsen.