Vårstädning 17 april kl. 9.00

Våren är på väg!  Därmed dags för vårstädning. Samling kl. 9.00. I kvarteret Jordrevan samlas man vid vändplanen i respektive gränd. I kvarteret Getväpplingen samling på parkeringen vid övre garagelängan.

Med hänsyn till coronaläget är det viktigt att vi håller avstånd – 2 meter – god handhygien, samt håller oss hemma om vi känner oss det minsta dåliga.

Vi har i år beställt containrar för trädgårdsavfallet, en för vardera kvarteret i stället för transporter med släpkärra. Den ena ställs upp vid mittersta grändens vändplan i kv. Jordrevan, den andra invid spolplattorna kv. Getväpplingen.   

Följande gemensamma insatser förbereds:

Jordrevan:
– Jord behöver fyllas på i rabatten bakom den nya stenmurer intill lekplatsen.
– Kallasfalt behöver läggas på i en försänkning i anslutning till en fastighet i den övre gränden. 

Getväpplingen:
 – För att bereda plats för en beställld klätterställning i den övre lekparken behöver en gungställning och en vippgunglek flyttas och en rot som hamnar inom säkerhetsområdet för gungan behöver tas bort. 
– Några s.k. potthål innanför infarten till kvarteret behöver fyllas med kallasfalt.
– En del grenar behöver tas bort på det träd som växer in ovanför den övre garagelängan. 
– Marktäckande växter behöver planteras vid trappen intill garagelängan där det tidigare fanns nyponbuskar.

Klockan 11.15 serveras fika och korv ovanför affärsbacken. Alla barn och vuxna är välkomna.

Efter kl. 12.30 finns det möjlighet för fastighetsägare att lämna eget trädgårdsavfall i containern vid spolplattorna om det då fortfarande finns plats kvar i den.

LADDNING AV ELBILAR OCH LADDHYBRIDER

Utvecklingen på elbilsmarknadengår fort. Det finns bedömningar att om några år kommer cirka 70 procent av alla nya bilar att vara laddningsbara. En arbetsgrupp av boende i kvarteret Getväpplingen har påbörjat en förstudie angående förutsättningar att framöver ordna laddningsmöjligheter för de som så önskar på garageplatsen. En enkät planeras till senare i vår i syfte att ge en bild av vilket intresse som finns i kvarteret Getväpplingen som ju har gemensamma garage. I kvarteret Jordrevan är detta däremot en fråga för varje enskild fastighetsägare.                                                                                                                                             

NY LEKUTRUSTNING TILL ÖVRE LEKPARKEN, KVARTERET GETVÄPPLINGEN

Goda lekmöjligheter behövs i nära anslutning till bostaden framför allt när barnen är i förskoleåldern dvs.  3-6 år. Idag finns ingen klätterställning i den övre lekparken. En sådan har därför beställts från HAGS i Aneby, vilka är proffs på lekplatsutrustning. Så här kommer den se ut:

Gungställning och vippgunglek behöver först flyttas för att det ska bli plats för klätterställningen och en rot behöver tas bort. Vi räknar med att göra det på städdagen.
I vecka 16, dvs 19-22 april anländer leveransen. Den ställs upp på ängen invid lekplatsen.
Sedan behöver vi påföljande helg, den 23-25 april ett antal frivilliga som under sakkunnig ledning samlas någon dag för att montera ihop den. Konstruktionen byggs på skenor vilka ska grävas ner 40 cm. Sedan finns en monteringsanvisning som man arbetar efter.

ÅRSSTÄMMAN 2021 MYCKET VÄL GENOMFÖRD

Du bor i en samfällighet där de allra flesta bostadsinnehavare tar ett aktivt ansvar. I samband med att den skriftliga årsstämman genomförts hade hela 68 av 78 fastighetsägare dvs. nittio procent tagit del av årsstämmohandlingarna, fyllt i och lämnat in sin röstsedel. Vilket gäng! En samfällighet där fastighetsägarna är så pass aktiva och tar ansvar är givetvis en stor tillgång, ett riktigt styrkebesked för alla oss som bor här. Årsstämmoprotokollet kan laddas ner här.

Nu har vi lagt verksamhetsåret 2020 till handlingarna och kan se framåt.  Vi går in i 2021 års arbete med god ekonomi, med ordning och reda i verksamheten, samt med en bra uppfattning av vad vi behöver göra för att hålla kvaliteten på topp i våra anläggningar och i vårt område.  

Låt oss nu hoppas att nästa års stämma kan genomföras på vanligt sätt igen när vi åter kan vara samlade på plats.  

Årsstämman 2021

Årsstämmohandlingarna har nu delats ut till alla fastighetsägare. Där finns verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, samt revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2020 samt valberedningens förslag till styrelse och övriga förtroendevalda. Där återfinns också styrelsens förslag till budget och valberedning för kommande verksamhetsår.

Årsstämman ska enligt stadgarna genomföras i mars eller april månad varje år. Den rådande pandemin gör det inte möjligt att samlas i en lokal för att genomföra stämman. Därför sker i stället – liksom närmast föregående år –  en skriftlig kommunikation – poströstning –  där varje fastighetsägare kan visa att man genom att lämna en röstsedel tagit del av och godkänt årsstämmohandlingarna.

Röstsedeln skall snarast lämnas i brevlådan till:

  •  Mats Söderberg, Blåarvsgränd 88 eller
  • Anders Klintevall, Renfanegränd 23.

Den ska vara lämnad senast den 17 mars kl. 21.00.
– Årsstämmohandlingarna finns även att ladda ner här
– Har din röstsedel kommit bort? Skicka ett meddelande till styrelsen så får du en ny i brevlådan. Epostadress: styrelsen@jordvapplingen.se

Vårstädning den 17 april

Vårstädningen kommer att äga rum lördagen den 17 april. Samling kl. 9.00. I kvarteret Getväpplingen sker samling vid den övre garagelängan. I kvarteret Jordrevan samlas man i slutet av respektive gränd. Vi kommer i år att disponera en container för varje kvarter. Vi kommer också att genomföra en del mindre underhållsåtgärder i respektive kvarter. Klockan 11.15 serveras fika och korv ovanför affärsbacken, kv. Getväpplingen. Alla barn och vuxna i samfälligheten är välkomna.

Efter kl. 12.30 finns det möjlighet för fastighetsägare att lämna avfall från den egna tomten om det då fortfarande finns plats kvar i containrarna.

När blir våra gränder och gångstråk rensopade?

Vi behöver först avvakta att snöhögarna smälter och försäkra oss om att vintervädret inte återvänder. Så det kan dröja något ytterligare några veckor från när detta skrivs, den 1 mars. Ytterst är det vår entreprenör, Westpoint, som avgör detta. Vi kan alla redan nu förbereda oss genom att sopa in grus från kanten till våra häckar, så att vi får med så mycket som möjligt i den kommande maskinsopningen.

Vintern är här

När detta skrivs verkar det som om vi har en period med vinterväder framför oss. Många tycker det säkert är skönt att vi efter en lång, grå molnig period vi får ett klarare väder med vitt i backarna. Och vi ser fram emot att dagarna blir allt längre. Styrelsen är i färd med att förbereda budget för det kommande året. Frågan är om det åter blir möjligt att genomföra en årsstämma i mars eller april på sedvanligt sätt, eller om det åter bli fråga om ett skriftligt förfarande liksom förra gången. Det är ännu för tidigt att avgöra det, vi får se hur det ser verkar om någon månad och bestämmer då. Hur som helst är vi inriktade på att hålla stämma på det ena eller andra sättet under den stipulerade tiden, nämligen under mars eller april månad.

Investeringar i undercentralen

Undercentralen är samfällighetens hjärta som levererar värme och varmvatten till fastigheterna. Styrelsen har i september fattat ett inriktningsbeslut om att byta ut värmeväxlare och varmvattenväxlare i undercentralen under sommaren 2022. En investering som i storleksordningen uppgår till drygt 500 000 kronor. De nuvarande värme- och varmvattenväxlarna härrör från 1998 och dess livslängd närmar sig sitt slut. Och vi vill inte vänta till något går sönder, vilket tenderar att hända mitt i vintern. Vi kommer samtidigt se till att anläggningen kan övervakas och styra på distans, t ex om vi behöver fylla på vatten för värmecirkulationen för fastigheterna.

Styrelsen har från år 2015-17 och framåt låtit byta cirkulationspump (Getväpplingen), bytt ut all elektrisk utrustning, installerat nya expansionskärl, tryckhållare, avgasningsanläggning samt pump för varmvattencirkulationen. Nu är det alltså tid för värme- och varmvattenväxlarna. Det kommer att innebära förhållandevis stora ombyggnadsarbeten vilka genomförs sommartid för att minimera effekterna på vårt boende.

Kontakt eller kontaktlöshet med Nordea

I oktober fick vi allvarliga problem med vår bank Nordea. Vi behövde, till följd av byte av kassör, ändra administratörsbehörigheten till vårt konto. Vi tog kontakt med banken och räknade med att få detta ordnat på några dagar. Det krävs en omfattande pappersexercis och i banken lyckades våra handlingar försvinna, inte en gång, utan vid flera tillfällen i rad. Dessutom var kommunikationen väldigt långsam. Det känns märkligt att en internetbank fortfarande skickar och begär in handlingar i kuvert med B-post, dvs med billigare porto som nästan tar en vecka. Det innebär att det tar väldigt lång tid att få alla blanketter, att sända tillbaka dem i påskrivet skick varefter det visar sig att banken inte hittar handlingarna. Det värsta var att ingen kunde ge oss några svar. ”Det verkar ha blivit något fel, vi skickar en ny omgång blanketter”. Givetvis med B-post även denna gång. Så här fortgick det, dag efter dag, vecka efter vecka. Vi satt ofta någon timme i kö enbart för att komma fram till någon person i banken som inte kunde lämna besked men lovade att ”trycka på”. Så hade det gått en månad och flera räkningar var upplupna till betalning. Vi tycktes ha hamnat i total stiltje och fick begära uppskov med fakturor bl.a. från Stockholm Vatten och Avlopp. Det handlade om stora belopp. Skulle vi nu bli utan vatten och värme pga. obetalda räkningar? När allt hade stått stilla i fem veckor kontaktade ordförande Mats Söderberg chefen för Nordeas Business Banking, Nina Arkilahti. Då började det plötsligt hända saker och ting. Hon satte en av sina medarbetare på att snabbt detta. Efter att varit utspärrade i mer än sex veckor, utan tillgång till våra innestående bankmedel löste sig det hela på några dagar, våra behörigheter var ordnade, och vi kunde äntligen dra en lättnadens suck. Som kompensation för allt detta fick vi till samfälligheten en utbetalning på – hör och häpna – 500 kronor… Vi som hade fått hundratusentals kronor inlåsta. Men att det kan fungera så här pass illa i en storbank kom som en obehaglig överraskning.

Har Nordea övergivit oss?

”I nöden prövas vännen”, säger ordspråket. Nu befinner sig samfälligheten egentligen inte i någon direkt krissituation men relationen med vår bank Nordea har tyvärr blivit komplicerad. Detta genom att banken inte på fem veckors tid förmått att registrera samfällighetens byte av kassör. Därmed har vi inte för tillfället tillgång till våra konton för att genomföra betalningar. Styrelsen har under denna tid kontaktat banken ett dussintal gånger för att få fart på det hela.

Samfällighetens ordförande Mats Söderberg har därför idag kontakat koncernledningen i Nordbanken i form av Nina Arkilahti, chef för Business Banking med följande skrivelse.

”Jag tvingas kontakta dig i ett ärende som pekar på synbara brister i Nordeas hantering. Det handlar inte om enskilda medarbetare, vilka synes göra sitt bästa i våra kontakter, utan om bakomliggande organisatoriska problem i olika funktioner, vilka därmed hamnar på ditt bord. Det leder till allvarliga svårigheter för oss och skadar vårt förtroende för vår hittillsvarande bank, Nordea.

Jag som skriver är ordförande i en samfällighetsförening i en Stockholmsförort bestående av
78 fastigheter. Den är välskött och solid. Vi har sedan mycket länge, sannolikt från starten år 1974, haft er som bank.  http://jordvapplingen.se  

Det ärende vi nu kontaktat er i är till synes enkelt. Vi behöver till följd av byte av kassör i föreningen få denna registrerad som administratör till föreningskontot. Direkt efter det konstituerande styrelsemötet tog vi därför kontakt med er för att få detta ordnat. Det ligger i sakens natur att detta behöver ske på ett snabbt och effektivt sätt eftersom vi varje månad har stora belopp att hantera för värme, vatten och avlopp, service och underhåll m.m. Vi behöver också ha en uppdaterad bild över hur månadsinbetalningarna från de 78 fastigheterna kommer in.

För det första skickar ni era handlingar i B-post vilket leder till onödig tidsutdräkt. Rutiner i en internetbank som bygger på brevbärare överraskar. Vad värre är har våra handlingar på väg till er i era svarskuvert ”försvunnit” vid två tillfällen efter varandra. Vi krävde därför att den tredje gången det därmed blev aktuellt att skicka in handlingarna – inte i ännu ett svarskuvert (med möjligen samma utfall)  – utan i form av inskannade handlingar via e-post, så att vi i ömsesidig transparens kunde försäkra oss att de kommit er, Nordea tillhanda. 

Det mest allvarliga är dock att vi i upprepade kontakter med era handläggare inte kunnat få  besked om hur långt ärendet kommit samt vad som gör att ni inte redan registrerat det. De personer som vi har kontakt med säger att de gör vad de kan, att de stöter på och att de hoppas att det hela löser sig. Ni lyckas inte redovisa i vilken status ärendet befinner sig. Det är som om det hela hamnat en svart låda som ingen lyckas komma åt. Bristen på transparens i era rutiner för ärendehantering gör sig uppenbar.

Vi har nu väntat i 36 dagar att få detta ärende ordnat. Detta är högst otillfredsställande, med den teknik vi idag har borde kunnat ha ordnats på ort och ställe, ”rakt över disk”. Eftersom vi genom er bristande hantering inte kommer åt vårt eget konto tvingas vi begära uppskov med att hantera fakturor till våra leverantörer.

Om ni inte har tid, resurser och förutsättningar att hantera oss som er kund – måste vår styrelse börja se oss om efter andra alternativ. Men i ett kortsiktigt perspektiv måste vi nu med eftertryck kräva att ni med högsta prioritet åtminstone löser det nu aktuella ärendet. Det är er oavvisliga skyldighet. Bifogar en logg över våra kontakter under ärendets förlopp. 

Med vänlig hälsning och i förväntan om omgående åtgärd.

Mats Söderberg
ordförande

Jordväpplingens samfällighetsförening, Vällingby”

Stockholm Exergi och vår energiförbrukning

Vi har haft en representant för Stockholm Exergi på besök för att gå igenom samfällighetens energiförbrukning avseende fjärrvärme och varmvatten. Denna svarar för drygt femtio procent av föreningens kostnader. Det är därför viktigt att ha koll på att vårt värme- och varmvattensystem levererar på ett optimalt sätt

De leveransdata vi fick från Stockholms Energi visar på att vår anläggning levererar mycket väl. Styrelsen har, liksom vid motsvarande genomgång för två år sedan dessutom fått erkännande för att vi har så pass god kontroll på vår värmeanläggning.

De data vi nu presenterats från Stockholm Exergi visar att vi I vår samfällighet har en mycket jämn energiförbrukning, med obetydliga variationer över åren. Det finns därtill ett nära och mycket samlat samband mellan dygnsmedeleffektuttag och utetemperatur. Detta visar på att vår anläggning är väl intrimmad. Sambandet är också mycket bra mellan den värme vi tar emot och returvärmen vi lämnar ifrån oss. Det energivärde som samfälligheten tar ut, uttryckt i effekt per uppvärmd kvadratmeter ligger också mycket nära det riktvärde Stockholm Exergi redovisar. Alltså, återigen ett gott betyg till samfälligheten och dess anläggning!

Jordväpplingens samfällighet har ett avtal med Schneider Electric som årligen genomför en besiktning av undercentralen. Utifrån de synpunkter och åtgärdsförslag som kommer upp i protokollet har styrelsen sedan en genomgång med vår VVS-entreprenör, Rörmannen i Spånga, och kommer med dem överens om vilka åtgärder som ska vidtas. Det är Rörmannen som sedan genomför dessa åt samfälligheten.

HÖSTSTÄDDAGEN
Så kunde vi den 17 oktober äntligen träffas för att genomföra en gemensam städdag. Förra hösten fick vi ställa in p.g.a. stormväder och i våras hade ju pandemin just brutit ut. Det fanns en hel del grenar och kvistar att forsla bort till Lövsta. Tack till Mathias (22) Johansson (G) och Bengt Lundkvist (J) som svarade för transporterna. Dagen är också viktig för gemensamhet och samvaro, med korv och fika som familjen Matias (44) Johansson och Sandra Lundström ordnat. Nu är sommaren definitivt över – för denna gång.

ÅRSSTÄMMAN GENOMFÖRD

Årsstämman är nu genomförd för 2020, denna gång i form av poströstningsförfarande p.g.a. den rådande pandemin. En betryggande majoritet fastighetsägare godkände stämmoförslagen. Ingen var emot. Protokollet har delats ut. Styrelsen konstituerades den 13 oktober. Vi hoppas att årsstämman 2021 ska kunna genomföras under vanliga former.

OMVANDLINGEN AV KÄLVESTA

Planerna på en jätteskola – en av Sveriges största – på Björnbodaskolans tomt har godkänts av fullmäktige och planerna att omvandla Björnmossevägen till stadsgata med flervåningshus löper vidare. För att påverka detta krävs boende som gör olika insatser. Du som vill engagera dig aktivt i dessa frågor är välkommen att höra av dig till ordförande Mats Söderberg.