Stämmor och styrelsemöten

Ordinarie föreningsstämma – årsstämma – ska äga rum under mars-april varje år på den tid och plats som styrelsen bestämmer. Inför stämman ska förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat för kommande verksamhetsår finnas tillgänglig. Motioner till årsstämman skall lämnas senast under januari månad. Förutom de ordinarie årsmötena kan även extra stämmor hållas om det finns speciella orsaker.

Nedan finns länk för nedladdning av protokollet från den senaste årsstämman

Årsstämmoprotokoll 2019

Styrelsen träffas normalt åtta gånger per år i ordinarie möten. Däremellan finns en löpande kommunikation mellan styrelsens medlemmar i aktuella frågor.

Styrelsen har ansvaret för förvaltningen av föreningens löpande verksamhet i form av drift, underhåll, räkenskaper och förteckning över fastighetsägare.
Kontakta någon i styrelsen om det är något som du anser behöver åtgärdas i samfälligheten.

 

Comments are closed.