Personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter i kraft, som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen. Den ersatte PUL, den svenska personuppgiftslagen som trädde i kraft 1998 och som reglerade hantering av personuppgifter.

Jordväpplingens samfällighet behandlar endast nödvändiga personuppgifter som fastighetsbeteckning, fastighetsägare, adress samt postadress. Dessa uppgifter sparas inte i dataregister utan finns endast i pappersform hos styrelsen.

Dessa personuppgifter hämtas från den lagfartsförteckning som vi årligen beställer från Villaägarna för underlag till korrekt medlemsförteckning. From 2018 levereras lagfarts-förteckningen utan personnummer.

Det datasystem (Visma Spcs) föreningen använder för registrering av medlemsavgifter innehåller inga personuppgifter utan registrering sker på respektive fastighetsbeteckning.

Det är föreningen som är personuppgiftsansvarig och styrelsen ansvarar för att föreningen följer lagen. Jordväpplingens samfällighet hanterar endast medlemmars personuppgifter för samfällighetens arbete och lämnar inte personuppgifter vidare.

Comments are closed.