2. Fastighetsägare

Vår samfällighet – vårt ansvar
I och med att du bor i en samfällighet med gemensamma anläggningar förbinder du dig också att följa områdets regler. Fastighetsägare förväntas även delta i gemensam skötsel i mån av möjlighet. Varje fastighet har att betala för de kostnader som samfällighetsföreningen har för värme, vatten och andra utgifter vilket finns beskrivet under rubriken Fastighetsägare.
Vår samfällighetsföreningen ansvarar för anläggningar som är gemensamma för flera fastigheter. För oss innebär det i första hand:
- Vägar inom vårt område
- Parkanläggningar (gräsmattor, träd och berg)
- Lekplatser (fem stycken för våra barn)
- Distribution av vatten, avlopp och värme till samtliga hus
- Centralanläggning för bredband och kabel-TV
- Sopanläggningar
- Spolplattor
- Garage och parkeringsplatser för Getväpplingens fastigheter

Kostnader per fastighet
Kostnaden för drift och underhåll skall betalas av fastighetsägarna i Samfällighetsföreningen.  Avgiftens storlek beslutas varje år vid årsstämman. Varje fastighetsägare skall senast den siste i varje månad betala avgift för kommande månad. Avgiften sätts in på Samfällighetens plusgirokonto 55972-4. På inbetalningskortet alternativt Internetbetalning skall tydligt anges vilken fastighet som avses.
Från och med maj 2016 är avgifterna:
Getväpplingen 2850 kr/månad
Jordrevan 2550 kr/månad

För Getväpplingens garage; för el till uppvärmning av bil tillkommer:
Kupévärmare 200 kr/år
Motorvärmare 200 kr/år
Det vill säga 400 kr för både kupé- och motorvärmare.

Städdagar
Varje vår och höst har vi gemensamma städdagar för i första hand våra väg och parkområden. Kallelse och instruktioner sänds ut av styrelsen.
Styrelsen kan även kalla till separata insatser, ex vis vid garageunderhåll, underhåll av lekplatser eller liknande.

Biltrafik inom området
Kör mycket försiktigt! Utsätt inte våra lekande barn för risken att bli påkörda. Kom ihåg att inte stanna bilen så att den hindrar ambulans och brandkår.
Tänk på att klippa häckar och buskar så att sikten inte skyms. Det kan för vissa fastigheter även vara nödvändigt att beskära träd som har grenar mot gränd, så att lastbilar kan komma fram utan att skadas. Se även kapitlet om parkering.

Snöskottning och sandning
Snöskottning, sandning och bortforsling av sand för våra gemensamma vägar sköts av entreprenör.

 

Comments are closed.