Samfällighetens historia

Samfällighetens historia

Projekteringen av Jordväpplingen, eller Vinsta IV som det stod på ritningarna, genomfördes år 1970-1972,
då utarbetades planläggning för kulvertar med ledningar för vatten och avlopp, system för el- och tele-ledningar. Markarbeten utfördes. Husritningarna i detalj färdigställdes under år 1973. Våren 1974 kunde nybyggarna flytta in i sina nya hem på Blåarvsgränd och Renfanegränd.

Sommaren 1974 bildades en interimsstyrelse i avvaktan på samfällighetens bildande. En viktig fråga var att mer samordnat kunna framföra synpunkter, önskemål och klagomål till bygg-herren från de nyblivna fastighetsägarna samt att kunna behandla gemensamma frågor så-som iordningställande av gemensam mark.

En samfällighetsförening innebär att de boende själva ansvarar för anläggningar som är gemen-samma för fastigheterna, t ex frågor om vatten, värme, sopanläggningar, parker, vägar och lek-platser vilket ordnas genom en styrelse som väljs årligen. Om gemensamma anläggningar och ekonomi sköts väl er det möjlighet till ett väl fungerande, trivsamt boende och                                                                     lägre boendekostnader.

Stockholms fastighetskontor kallade den 17 oktober 1974  till ett sammanträde i Tekniska nämndhuset på Kungsholmen för bildande av en samfällighetsförening. En första, extra stämma hölls i Björnbodaskolan den 17 december 1974. Kort därefter, vid årsskiftet 1974/75 övertog samfälligheten driftsansvaret för området från Stockholms stads småhus-avdelning. Sommaren därpå, den 11 juni 1975 genomfördes så den första ordinarie årsstämman. Den ägde rum i Spånga Folkets Hus, varvid den valda styrelsen från december 1974 omvaldes. Därmed var samfällighetens verksamhet i full gång. Fram till och med år 1980 hölls stämmorna i maj månad, sedan 1981 har de hållits i mars. Två gånger om året – vår och höst – har de boende samlats för gemensamma  städdagar.

Ur Husqvarnas broschyr ”Nya idéer för ditt hushåll.”

I en samfällighet behöver olika kompetenser hos många av de boende tas tillvara oavsett det gäller ekonomi, juridik, teknik eller driftsfrågor. Sett över årens lopp har från i stort sett någon från varje fastighet i området på ett eller annat sätt haft en funktion i samfällighetens verksamhet. Ett par av föreningens verkliga trotjänare kan nämnas, Curt Johansson (som bodde på Renfanegränd 53) var sekreterare i 26 år, mellan 1989 och 2015, och Evert Sträng, (Blåarvsgränd 12), var ansvarig för spolplattorna i 41 år fram till år 2018. Inledningsvis blev det täta växlingar på ordförandeposten, eftersom de båda första kom att flytta vidare från området under loppet av sina mandatperioder.

Följande personer har varit ordförande i samfälligheten:

Namn                                     Kvarter              År                        Period                Bodde på/Bor på
Tore Dahlén                                 (G)              1974  – 1976      2 år                     Blåarvsgränd 40
Åke Svensson                              (G)               1976  – 1977      1 år                     Blåarvsgränd 10
Per Almerfors                              (J)               1977  – 1978      1 år                     Renfanegränd 17
Henry Jonsson                            (G)              1978  - 1981      3 år                     Blåarvsgränd 54
Arne Danielsson                         (J)                1981  - 1996   15 år                      Renfanegränd 65
Åke Nygren                                  (G)               1996  - 2003      7 år                   Blåarvsgränd 54
Kjell Jarlegård                              (G)              2003  – 2014   11 år                    Blåarvsgränd 48
Mats Söderberg                         (G)                 2014  -                                           Blåarvsgränd 88

Fika i samband med städdagen den 18 april 2015.

Comments are closed.