5. Exploateringsplaner

Vad har hänt i exploateringsärendet Björnmossevägen,
från slutet av 2017 och framåt. Sammanfattning.

(15) Vad händer med exploateringen av Björnmossevägen?
Jordväpplingens beskrivning av det aktuella läget. 1 juni 2019.
Mer än 1 300 berörda har skrivit på medborgarförslaget med krav på att behålla karaktären av låg bebyggelse med trafikseparerade gator, en prioritering av att exploatera Vinsta industriområde och att kommunen planerar en långsiktig plan för Kälvesta och Vinsta i sin helhet.

I samband med samrådet lämnades 380 skrivelser in till fastighetskontoret. Återkommande krav var kritik mot de föreslagna byggnadernas skala och volym och slopande av trafiksepareringen samt reaktioner mot den hårda framfarten utan tillräcklig hänsyn till natur och ekologi samt kommande problem med uppställda fordon och en dålig trafiksituation.

Stockholm vatten och Avlopp framhåller att flytt av VA – ledningar och tryckstegringsstation samt nytt fördröjningsmagasin, spillvattenpumpstation och tryckspillvattenledning kommer att medföra stora kostnader för staden. Att skyfallssäkra området kommer troligtvis att bli mycket kostsamt, framhåller man. Miljö- och hälsoskyddsnämnden påpekar att enligt stadens principer för skyfallshantering bör bebyggelse undvikas i lågpunkter som riskerar att översvämmas, avrinningsstråk på markytan hållas öppna för att erbjuda säkra avrinningsvägar samt befintlig bebyggelse inte utsättas för ökad risk att översvämmas. Enligt stadens översiktsplan bör ytor som bedöms som nödvändiga för att klimatsäkra staden inte planläggas för andra ändamål. Nämnden anser att översvämningsriskerna i planområdet inte är tillräckligt studerade för att kunna säkerställa att intentionerna i stadens översiktsplan och skyfallsprinciper uppfylls samt att marken är lämplig för bostadsbebyggelse. Stadsmuséet påpekar att förslaget innebär en kraftig förändring av miljön. Man anser att bl. a. de boende bör avgöra om detta är av godo eller ej och påpekar möjligheterna till en mer varsam förändring.

Flera av de partier som styr staden har förordat en annan inriktning på projektet, men ännu har inga officiella beslut tagits i den riktningen i början av maj. Tjänstemännen arbetar vidare utifrån de ursprungliga riktlinjerna. Inga besked finns när ärendet ska upp till behandling inför granskningsfasen.

(14) Skrift från nätverket om effekterna av en exploatering. 2019-05-06.
Nätverket för ett hållbart Kälvesta och Vinsta, som samfällighetsföreningen är nära lierad med och involverad i, har inför nästa steg utarbetat ett underlag till politikerna vilket lämnas över till olika partiföreträdare i Stockholm. 

Den har namnet ”Kälvesta, varsam vidareutveckling eller brutal omgestaltning”. Du kan ta del av detta dokument här

 

 

 

(13) Stadsbyggnadskontoret föreslår 6-7-våningshus runt Getväpplingen

Detaljplanen för omvandlingen av Björnmossevägen till stadsgata har nu offentliggjorts.

Styrelsen för Jordväpplingen har därför gjort denna sammanfattning av dokumentet.

Det är alltså en massiv bebyggelse det blir frågan om. Sexvåningshus (även en sjunde vindsvåning med gavelfönster syns på bilden), innebär att husen kommer att bli cirka 22 meter höga dvs högre än fastigheterna på Blåarvsgränd. ”Flerbostadshusen blir av nödvändighet högre än intilliggande hus”, skriver stadsbyggnadskontoret utan att utveckla det närmare.

Sexvåningshusen föreslås sträcka sig från Coop och till trappan mellan Björnflokevägens busshållplats vid samfällighetens garage och Blåarvsgränds vändplan där ett femvåningshus svänger in mot trappan (se bild). Längre bort på Björnmossevägen mot kurvan vid fd. bussvändplanen föreslås det fyravåningshus.

På bilden ser det ut som om skogen bakom de nya husen upp mot oss kommer att få vara kvar, men det är missvisande. Av planbeskrivningen framgår att där ska det sprängas in bilgarage med en bostadsgård ovanpå, möjligen med lite buskar och prydnadsträd i ett jordlagerovan på garagetaken. Bostadsgården sträcker sig fram till cirka fem meter från tomtgränsen till fastigheterna på Blåarvsgränd.

Detta innebär förslaget, trots att skogspartiet är klassat som hög naturvärdesklass (det finns graderna högsta, högt, påtagligt och visst). Skogspartiet bedöms ha påtagligt värde för den biologiska mångfalden. ”Områdets betydelse som landskapsobjekt och värdeobjekt för pollinerande insekter och bär- och insektsätande fåglar påverkas eftersom gräsytor och andelen bärandeträd minskar.”

Ett ”utvecklat parkstråk” ska skapas på andra sidan Björnmossevägen. ”Parkytorna är utvalda för att möjliggöra fortsatt gröna stråk genom området och bevara ekologiska samband” skriver stadsbyggnadskontoret. Det framgår emellertid vidare att det ”parkstråket” kommer att inskränka sig till att vara mellan 10 och 50 meter brett. Tio meter motsvarar bredden av en normal länsväg.

Trafiksepareringen på Björnmossevägen slopas och i stället blir det en trottoar som är 2,5 meter bred intill körbanan som trafikeras av cirka 5 000 fordon per dygn. Det blir alltså en stadsgata med livlig trafik och parkerade bilar. ”Den nya gatan kommer att upplevas mer urban med samlade trafikflöden” skriver kontoret.

Det framgår också att spillvattennätet inte klarar en ökad belastning. Hela avloppsnätet i området kommer att behöva byggas om inför den nya bebyggelsen.

De planerade området bedöms vara som känsligt för översvämningar. Cirka 9 000 kubikmeter vatten behöver kunna hanteras inom området vid ett kraftigt skyfall i ett framtida klimat. Vidare utredning visar dock att detta p.g.a. infiltrationsförhållanden är för lågt räknat, ungefär den dubbla volymen måste kunna hanteras. Det framhålls att där marken höjs (bl.a. vid de nya garagen) behöver konsekvenserna analyseras för att detta inte skapar en oacceptabel översvämningsrisk för befintlig och planerad bebyggelse.

En fråga som styrelsen tagit upp med vår entreprenör Rörmannen är i vilken grad sprängningar för garage så nära samfällighetens tomter som fem meter riskerar att skada föreningens värmekulvertar mellan huslängorna vilka ligger nerbäddade på 6-8 meters djup. Det bedöms i så fall som mycket svårt att kunna genomföra en reparation.

Så här har arbetet mot planerna på exploatering av vårt närområde hittills genomförts…

Mer utförlig dokumentation finns på www.kalvesta.se.

(12) Nätverket för ett hållbart Kälvesta-Vinsta begär att planarbetet för Björnmossevägen avbryts.

Adresserat tillträdande stadsbyggnadsborgarrådet  Joakim Larsson

”Underlaget för exploateringsbeslutet har utformas utan respekt för de bärande principer som stadsdelen är planlagd utifrån. Det rör sig i stället om en ren skrivbordsprodukt vilket innebär en radikal och okänslig omgestaltning av stadsdelens karaktär, där det på en begränsad yta gällt att få in så många lägenheter som möjligt.

Den hittills genomförda planeringen har heller inte präglats av någon helhetssyn över hur stadsdelarna Kälvesta och Vinsta bäst kan utvecklas. Följden blir att man bortsett från att det i närområdet finns goda förutsättningar att skapa en god, tät bostadsbebyggelse i direkt eller nära anslutning till tunnelbanan. Att börja med att hårt exploatera den del av staden som ligger allra längst ut från all spårbunden trafik och huvudvägnät utan en helhetsbild är oförenigt med principer för god stadsbyggnad.”

”Nätverket hemställer att pågående planläggning pausas, och att en kursändring nu sker i riktning mot helhetssyn, förankring i rådande stadsplanering samt hållbar utveckling och miljötänkande.”

2018-08-17

(11) Enkät, hur blir omvandlingen av Kälvesta-Vinsta efter valet den 9 september 2018?

De olika partierna i stadshuset fick besvara följande frågor:

 • Fullföljs planerna på 350-400 nya bostäder på Björnmossevägen för omkring 1200 boende med byggstart 2019?
 • Ska Björnbodaskolan bli en av Sveriges största grundskolor med hela 1 500 barn och elever i förskola och skola på en enda skoltomt?
 • Vem instämmer i att ”stadsdelen Kälvesta har ett behov av att bli mer levande”och en stadsdel med behov av ”mer stadsmässiga kvalitéer”.
 • Har det blivit omodernt med trafikseparerade trafikmiljöer?

Resultatet delades ut i en broschyr till alla hushåll i Kälvesta.

 • Grönt – Utgå från hur Kälvesta är planlagt idag.
 • Gult     – Utred och se över det hela närmare.
 • Rött  –    Satsa redan nu på en omfattande exploatering och  omvandling.

2018-06-14

(10) Stockholms stad beslutar om markanvisning på Björnmossevägen.

Exploateringsnämnden fattar beslut om markanvisning till ”BTH Projektutveckling 6 AB” för Bostadsrätter och radhus placerade på och vid Björnmossevägen.

2018-05-24

Nya Björnbodaskolan. Sveriges största skolkomplex i Stockholms yttersta stadsdel?Skoltomten förväntas inrymma inte mindre än 1500 elever och en personalstyrka på uppemot 200 personer. Ett jättekomplex i volym och höjd! Dessutom ska på skoltomten inrymmas en fullskalig idrottshall.

2018-05-24

(9) Paneldebatt i Hässelbygårdsskolan

– Planeringen av Kälvesta, helhetssyn eller panikplanering?

Anordnat av Jordväpplingens och Ulltistelns samfällighetsföreningar. Tre frågor lyfts:

 1. Kälvesta– exploatering för flerfamiljshus på Björnmossevägen och andra huvudgator.
 2. Björnbodaskolan– en skola som planeras för 1200 elever och 300 förskolebarn.
 3. Vinsta industriområde – visioner, möjligheter och behovet av en helhetssyn för hela Kälvesta – Vinsta vid exploateringar i området.

Det framkommer av mötet att frågan är partiskiljande, vissa vill gå vidare med planerna, andra vill ha en varsammare exploatering med färre och mindre hus.

Se www.kalvesta.se

Det här tog de deltagande politikerna med sig från mötet.

   

 • Felix Antman, Socialdemokraterna
  Tack för mötet, tar med mycket anteckningar till lokala politiker och skolborgarrådet, kanske kan ett möte angående skolan ske innan valet.
 • Bo Arkelsten, Moderaterna
  Vi saknar att vi inte fått detta exploateringsärende på remiss i stadsdelsnämnden, känns märkligt att få del av handlingarna från en boende i området och inte den politiska vägen. Bor själv i området och känner mig väldigt engagerad i detta.
 • Cecilia Obermuller, Miljöpartiet
  Imponerad av hur stort engagemanget är i ett så tidigt skede. Kommer prata med relevanta kollegor. Var aktiva, fortsätt skicka in medborgarförslag.
 • Björn Ljung, Liberalerna
  Tar med mig att ingenting är klart. Varsam förtätning, mindre skola och utveckling av Vinsta industriområde. Kontakta gärna Liberalernas lokala politiker.
 • Amanda Elfström, Vänsterpartiet.
  Känner mig tacksam att få delta i detta och kommer ta med mig frågorna till Vänsterpartiet, inget är ännu klart.
 • Fredrik Lindstål, Centerpartiet
  Har lärt mig mycket ikväll och tycker att ni har lyft viktiga frågor, se till att hamna på remisslistorna. Skicka medborgarförslag, gärna era egna, många till antalet.
 • Michaeala Hollis, Kristdemokraterna
  Tack för ett bra underlag ikväll.
 • Malin Ericsson, Feministiskt Initiativ
  Tar med Kälvestabornas engagemang, fortsätt att ge oss input.
 • Martin Westmont, Sverigedemokraterna
  Tar med ert engagemang till mitt parti.

2018-04-09

 

(8) Skrivelse från Jordväpplingens samfällighet.

Föreningen kräver att en tillkommande bebyggelse inordnas så att den inte innebär ett slopande av trafiksepareringen och bebyggelse på gångvägen innebärande att fotgängare i området ska tvingas ut på trottoar invid bilstråket. Man påpekar att ”de rådande planerna innebär avverkning av skogspartierna på ömse sidor om Björnmossevägen och ödeläggelse av grönstråket vilket inte är godtagbart.” Föreningen konstaterar också att de planerade hyreshusen med sin höjd och placering kommer att skapa barriärer och avskärmningar i en främmande skala för området och ställer krav på lägre bebyggelse. Vidare framhålls att stora parkeringsytor kommer att krävas utöver den byggnormen med tanke på läget långt ifrån spårbunden trafik.

2018-02-22

(7) Drönarflygning över Björnmossevägen.

”Så här höga blir hyreshusen.”En filmsekvens från Björnmossevägen som följer exploateringsområdet söderut och vilken visar den höjd som de planerade höghusen kommer att nå.

2018-02-21
(6) Namninsamling startar som kräver stopp för urbaniseringen av Kälvesta.
Namninsamlingen har gett över 1200 underskrifter och därtill många kommentarer vilket bidragit till att ge legitimitet åt motståndet mot byggplanerna.

2018-01-23

(5) Vad stadens översiktsplan tar upp angående Kälvesta/Vinsta.

”Kälvesta har vissa möjligheter till stadsutveckling, främst genomkomplettering i befintlig gatustruktur. En ny lokal knutpunkt med lokal service kan utvecklas i korsningen Bergslagsvägen/Sörgårdsvägen. Möjligheterna att förtäta med bostadsbebyggelse längs Björnmossevägen ska studeras.

Kopplingen till Vällingby liksom till Hässelby Gård är ett prioriterat strategiskt samband som behöver stärkas. Sörgårdsvägen kan på längre sikt kompletteras till en stadsgata kantad med ny blandad bebyggelse. Delar av Bergslagsvägen kan på sikt utvecklas som ett urbant stråk med ny bostadsbebyggelse och Skattegårdsvägen som en stadsgata av lokal karaktär.

2018-01-11

(4) Nätverk mot de hårdföra exploateringsplanerna.

Ett ”Nätverk för hållbar utveckling av Kälvesta och Vinsta” startar. Före månadsskiftet jan-feb finns därmed en webbsida www.kalvesta.se med bl.a. info om översiktplanen och där det bl.a. redovisas kritik under fyra punkter:

 • Att slopa trafiksepareringen på Björnmossevägen,
 • Att klämma in hyreshus i efterhand,
 • Framkomlighet i trafiken efter en intensiv exploatering samt
 • En myt om påstådd ”otrygghet” i Kälvesta odlas, som skälv för att bygga…

2017-12-10

(3) Exploateringskontorets besked.

Exploateringskontoret meddelade den 8 december att de tagit emot skrivelse från Jordväpplingens och Ljunghedens samfällighetsföreningar. Ljungheden är det intilliggande radhusområdet ovanför oss på Björnflokevägen som vi skickade in skrivelsen tillsammans med. Vidare meddelades att exploateringsnämnden dagen innan beslutat att gå vidare om markanvisning på Björnmossevägen för 220 hyreslägenheter som planeras i området. Enligt redovisade skisser motsvarar det ungefär 20 femvåningshus. Senare kommer det att fattas beslut om de därtill planerade 150 lägenheter i kurvan mellan Björnmossevägen och Sörgårdsvägen som avses bli bostadsrätter samt ett antal radhus på ängen närmast Skälby fd järnvägsstation längs banvallen kommer att beslutas senare.

Den 14 december är det meningen att stadsbyggnadsnämnden godkänner att detaljplanearbetet påbörjas.

2017-12-07

(2) Skrivelse från Jordväpplingens samfällighetsförening.

Styrelsen för Jordväpplingen beslutade att avge en skrivelse till Stockholms stads exploateringsnämnd där föreningen förslår bordläggning av ärendet så att boende i området får bättre förutsättningar att sätta sig in i frågan.

Styrelsen framhåller att det under den tid som förflutit sedan förslaget kom till allmän kännedom lämnats allt för kort tid och funnits allt för begränsad information för de boende i området för att de ska ha rimliga förutsättningar att bilda sig en uppfattning om konsekvenserna av förslaget, vilket skapar oro och negativa förtecken.

Det frågor som reses avser bl.a.
-  förutsättningar att inrymma hela det planerade fastighetsbeståndet i det tilltänkta
området på ett lämpligt sätt,
-  bedömningar av trafikföringar och fordonsuppställning och dess konsekvenser för
miljön,
-  huvudvägarnas fortsatta funktion och utformning (Skattegårdsvägen,
Björnmossevägen, Sörgårdsvägen).
- frågor kring grunderna för stadsplaneringen i Kälvesta/Vinsta samt ovisshet om det
inns en helhetsbild av exploateringsförutsättningarna avseende tillkommande
bostadbebyggelse.

Här finns en perspektivbild hur det hela är tänkt att se ut:

2017-12-03

(1) Björnmossevägen ska exploateras med hyreshus!

Ett förslag om att bebygga Björnmossevägen från COOP fram till korsningen med Sörgårdsvägen med hyreshus har lagts fram för beslut i exploateringsnämnden fredag den 7 december. Vägen som idag kantas av grönyta ska enligt ärendet bli ett “urbant stråk”.

Detta innebär att lamellhus, 4-5 våningar kommer att bebyggas i anslutning till Jordväpplingens samfällighet och att vägen i sin tur flyttas längre bort i riktning mot där högspänningsledningen tidigare gick. Det handlar om cirka 350 lägenheter, merparten hyresrätter vilket innebär drygt 1 000 boende. Det handlar om många boende, drygt 100 personer på en sträcka på ett antal hundra meter vilket jämföras med att hela stadsdelen Kälvesta nu har 4 500 invånare. Dessutom tillkommer enligt norm 200 parkeringsplatser. Om man räknar en bil per hushåll kommer cirka 150 ytterligare fordon att behöva ställas längs den trottoar som byggs. Enligt planen ska flytten av Björnmossevägen ske redan 2019 så att bygget påbörjas år 2020.

Planen är att beslutet omedelbart tas i exploateringsnämnden, och kort därpå beslutar byggnadsnämnden om detaljplaneprocessen varvid markanvisning sker. De boende ska få möjlighet att lämna synpunkter, men det blir först när processen är i gång. Vi tycks inte få möjlighet att tycka till om lämpligheten att bygga här eller om möjliga sätt att nå det bostadsbyggnadsmål i antal bostäder som driver de styrande politikerna inför det stundande valet 2018.

Dessutom pågår en planering av att bygga den nya Björnbodaskolan som enligt förslaget får 1200 elever och därmed blir en av landets största skolor. Idag inrymmer skolan cirka 350 elever. Namnlistor med protester mot förslaget angående Björnmossevägen från boende i området är redan i omlopp. Samfällighetens styrelse kommer att behandla frågan vid ett extrainsatt möte tisdagen den 5 december och fattar då beslut om att gå in med skrivelse till nämnden.

Vi återkommer så fort det finns mer besked.

Comments are closed.